Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 6 december 2012

Agenda Dinsdag 11 december 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemmingen

33 025

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

33 025, H

Motie van het lid Postema c.s. over inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 met uitzondering van artikel 68 onderdeel Ba

33 025, I

Motie van het lid Postema c.s. over wat moet worden verstaan onder «assurance»

33 025, J

Motie van het lid Knip c.s. over de verplichte roulatie

33 400, K

Motie van het lid M. de Graaff c.s. inzake opzeggen vertrouwen in kabinet

33 400, L

Motie van het lid Kox c.s. over de bestuurlijke organisatie van Nederland

33 400, M

Motie van het lid Kox c.s. over de de OESO-norm als richtsnoer voor beleid bij ontwikkelingssamenwerking

33 400, O

Motie van het lid Strik c.s. over de verwachte koopkrachteffecten van de voorstellen voor wetgeving en beleidsmaatregelen

33 400, P

Motie van het lid Strik c.s. over inzichtelijk maken van het samenhangende energieverduurzamingsbeleid

33 400, Q

Motie van het lid Kuiper c.s. over de mogelijkheid om tot 1 april 2013 hypotheken om te zetten onder thans geldende fiscale regels

33 400, R

Motie van het lid Koffeman c.s. over onderzoek naar ons consumptiepatroon in relatie tot de draagkracht van de aarde en aanbevelingen voor beleid

33 400, S

Motie van het lid Koffeman c.s. over de mogelijkheid van uittreding van lidstaten en een Europa van meerdere snelheden

33 400, T

Gewijzigde motie van het lid Engels c.s. over de visie van de regering op de beginselen van de rechtsstaat en het strafrecht

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

32 717

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

33 171

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

33 184

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

33 236

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

33 273

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II)

33 406

Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten)

33 429 (R1988)

Aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

onder voorbehoud

32 537

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet subsidies I en M)

II gezamenlijk debat

30 826

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

32 369

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

33 076

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

III debat

32 450

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

IV debat

33 327

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening:

33 125

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

2. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 439

Wijziging van de Wet Justitie-subsidies onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking