Aanpassing beleidsregels UWV aan de Wet tot wijziging van de Wajong

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL UURLOONSCHATTING 20081

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel uurloonschatting 2008 mede op de artikelen 2:2, 2:5 en 3:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en wordt de Beleidsregel als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onderdeel b, wordt ‘artikel 2 Wajong’ vervangen door:

de artikelen 2:2, 2:5 en 3:1 van de Wet Wajong

ARTIKEL II WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGELS VOORTZETTING WAJONG-UITKERING BUITEN NEDERLAND2

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Beleidsregels voortzetting Wajong-uitkering buiten Nederland mede op de artikelen 2:13 en 3:19 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en worden de Beleidsregels als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de zinsnede ‘in afwijking van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te beëindigen’ vervangen door:

in afwijking van de artikelen 2:11, eerste lid, onder b, en 3:19, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten een recht op arbeidsondersteuning of arbeidsongeschiktheidsuitkering niet te beëindigen

B

In artikel 2 wordt ‘recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering’ vervangen door:

recht op arbeidsondersteuning of arbeidsongeschiktheidsuitkering

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘arbeidsongeschiktheidsuitkering’ wordt vervangen door:

recht op arbeidsondersteuning of arbeidsongeschiktheidsuitkering

b. ‘van die uitkering’ wordt vervangen door:

van dit recht

D

In de artikelen 4, 5 en 6 wordt ‘arbeidsongeschiktheidsuitkering’ telkens vervangen door:

arbeidsondersteuning of arbeidsongeschiktheidsuitkering

E

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7 Vervolgbeslissingen

Indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij het nemen van een besluit tot herziening, heropening, herleving of voortzetting van een recht op arbeidsondersteuning of arbeidsongeschiktheidsuitkering ten behoeve van een jonggehandicapte die buiten Nederland woont, tot het oordeel komt dat het eindigen van dit recht niet zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, beëindigt het dit recht.

ARTIKEL III WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL LOONDISPENSATIE WAJONG3

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel loondispensatie Wajong mede op de artikelen 2:20, 3:63 en 8:9 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en wordt de Beleidsregel als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘artikel 59a van de Wajong’ vervangen door:

de artikelen 2:20 en 3:63 van de Wet Wajong

B

In artikel 6 wordt ‘een uitkering op grond van de Wajong‘ vervangen door:

arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet Wajong

ARTIKEL IV WIJZIGING VAN DE GRONDSLAG VAN HET BESLUIT BEOORDELINGSKADER LOONKOSTENSUBSIDIE4

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie mede op de artikelen 2:21 en 3:71 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL V WIJZIGING VAN DE GRONDSLAG VAN DE BELEIDSREGEL INTERMEDIAIRE ACTIVITEITEN5

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel intermediaire activiteiten mede op de artikelen 2:22, 2:23 en 3:64 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGELS UWV NORMBEDRAGEN VOORZIENINGEN 20106

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010 mede op de artikelen 2:22, 2:23 en 3:64 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en worden de Beleidsregels als volgt gewijzigd:

In artikel 1 wordt ‘– artikel 59b van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,’ vervangen door:

  • de artikelen 2:22, 2:23 en 3:64 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,

ARTIKEL VII WIJZIGING VAN DE GRONDSLAG VAN DE BELEIDSREGEL LOON- EN INKOMENSSUPPLETIE7

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel loon- en inkomenssuppletie mede op de artikelen 2:25, 2:26, 3:67 en 3:68 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL VIII WIJZIGING VAN DE GRONDSLAG VAN HET BESLUIT KOSTENVERGOEDINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN8

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten mede op de artikelen 2:38 en 3:34 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL IX WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGELS SCHORSING, OPSCHORTING, INTREKKING EN HERZIENING UITKERINGEN 20069

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006 mede op de artikelen 2:49, 2:58, 3:11, 3:12, 3:13, 3:18 en 3:45 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en worden de Beleidsregels als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. het eerste lid, onderdeel k, komt te luiden:

  • k. Wet Wajong: Wet werk en arbeidondersteuning jonggehandicapten;

b. in het tweede lid wordt na ‘ziekengeld ingevolge de ZW’ ingevoegd:

, inkomensondersteuning ingevolge de Wet Wajong

c. in het derde lid wordt ‘Wajong’ vervangen door:

Wet Wajong

B

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘artikel 10 van de Wajong’ vervangen door:

artikel 3: 11 van de Wet Wajong

ARTIKEL X WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL VERHOGING UITKERING BIJ HULPBEHOEVENDHEID10

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid mede op de artikelen 2:51 en 3:9 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en wordt de Beleidsregel als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘artikel 6 van de Wajong’ vervangen door:

de artikelen 2:45 en 3:3 van de Wet Wajong

b. in onderdeel a wordt na ‘artikel 54 van de Wet WIA’ ingevoegd:

en de inkomensondersteuning, bedoeld in de artikelen 2:39 en 2:43 van de Wet Wajong

c. in onderdeel b wordt ‘artikel 6 van de Wajong’ vervangen door

de artikelen 2:3 en 3:2 van de Wet Wajong

ARTIKEL XI WIJZIGING VAN HET BESLUIT BETALING ZONDER MACHTIGING AAN HET COLLEGE VOOR ZORGVERZEKERINGEN11

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust het Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor Zorgverzekeringen mede op de artikelen 2:55 en 3:47 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en wordt het Besluit als volgt gewijzigd:

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. ‘Wajong’ wordt vervangen door:

Wet Wajong

b. ‘artikel 1a van de Ziekenfondswet’ wordt vervangen door:

de artikelen 1, onderdeel p, en 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet

ARTIKEL XII WIJZIGING VAN DE GRONDSLAG VAN DE BELEIDSREGEL TERUG- EN INVORDERING12

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel terug- en invordering mede op de artikelen 2:59 en 3:56 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XIII WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL MAATREGELEN UWV13

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel maatregelen UWV mede op de artikelen 2:68 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en wordt de Beleidsregel als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, ten 2°, wordt ‘en 3 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten’ vervangen door:

en 2:68 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

B

In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In het derde lid wordt na ‘artikel 30, derde lid, van de Wet WIA’ ingevoegd:

en artikel 2:32, tweede lid, van de Wet Wajong

b. Aan het slot van het derde lid wordt, onder vervanging van de punt door een komma, ingevoegd:

de inkomensondersteuning werkregeling, respectievelijk de voortgezette inkomensondersteuning werkregeling.

C

Aan artikel 9, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt na onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel c toegevoegd, luidend:

  • c. het niet naleven de verplichting betreft om mee te werken aan het opstellen van het participatieplan, bedoeld in artikel 2:8, tweede lid, onderdeel b, van de Wet Wajong.

ARTIKEL XIV WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGELS BUITEN AANMERKING LATEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID14

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berusten de Beleidsregels buiten aanmerking laten arbeidsongeschiktheid mede op artikelen 3:11 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en worden de Beleidsregels als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. onderdeel d komt te luiden:

  • d. Wet Wajong: Wet werk en arbeidondersteuning jonggehandicapten

b. in onderdeel g wordt ‘artikel 3 van de Wajong’ vervangen door:

artikel 1:2 van de Wet Wajong

c. in onderdeel h wordt ‘artikel 5 van de Wajong’ vervangen door

artikel 1:4 van de Wet Wajong

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘artikel 10, eerste lid, onder a en b, van de Wajong’ vervangen door:

artikel 3:11, eerste lid, onder a en b, van de Wet Wajong

C

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘artikel 10, eerste lid, onder c en d, van de Wajong’ vervangen door:

artikel 3:11, eerste lid, onder c en d, van de Wet Wajong

ARTIKEL XV WIJZIGING VAN DE BELEIDSREGEL UITBETALING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING BIJ INKOMSTEN UIT ARBEID15

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel uitbetaling arbeidsongeschiktheidsuitkering bij inkomsten uit arbeid mede op artikel 3:48 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en wordt de Beleidsregel als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. onderdeel d. komt te luiden:

  • d. Wet Wajong: Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

b. in onderdeel e. wordt ‘Wajong’ vervangen door:

Wet Wajong

c. in onderdeel f. wordt ‘artikel 2, vijfde lid, van de Wajong’ vervangen door:

artikel 3:1, vijfde lid, van de Wet Wajong

d. in onderdeel g. wordt ‘artikel 50, eerste lid, van de Wajong’ vervangen door:

artikel 3:48, eerste lid, van de Wet Wajong

B

De artikelen 2, 3 en 5 vervallen.

ARTIKEL XVI INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 13 juli 2010

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst.

TOELICHTING

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten grondig gewijzigd. De toeleiding naar arbeid is meer centraal komen te staan. De daartoe in te zetten instrumenten zijn uitgebreid, evenals de verplichtingen voor de jonggehandicapten zelf. De nieuwe regels gelden voor alle jonggehandicapten die vanaf 1 januari 2010 een beroep doen op de wet. Voor degenen die vóór deze datum een Wajong-uitkering ontvingen of aanvroegen, blijven de oude regels gelden. Een groot aantal artikelen is aan de wet toegevoegd, alle bestaande artikelen zijn vernummerd. Ook de naam van de wet is veranderd, deze luidt nu: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

Ten behoeve van de uitvoering van de Wajong heeft het UWV zijn beleid vastgelegd in een aantal beleidsregels. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op verschillende artikelen uit de wet, en bevatten ook verwijzingen naar die wetsartikelen. Om het bestaande beleid kenbaar en herleidbaar te houden, is het noodzakelijk de beleidsregels aan te passen aan de nieuwe artikelnummering en aan de nieuwe benamingen zoals die in de Wet Wajong worden gehanteerd. Het beleid zelf wordt niet veranderd, wel worden enkele beleidsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld de sollicitatieplicht, die tot nu toe niet relevant waren voor jonggehandicapten, dat nu wel.

De artikelen van dit wijzigingsbesluit zijn gerangschikt in de volgorde van de artikelen in de Wet Wajong waarop de beleidsregels komen te berusten.

Artikelsgewijs

Artikel II

De Beleidsregels voortzetting Wajong-uitkering buiten Nederland hebben voortaan niet meer alleen betrekking op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet Wajong, maar ook op het recht op arbeidsondersteuning. Gaat een jonggehandicapte buiten Nederland wonen, dan beëindigt het UWV dit recht, waarmee ook het recht op inkomensondersteuning vervalt. Voor het geval deze beëindiging zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het UWV daarvan afzien. Of van een dergelijk geval sprake is, wordt beoordeeld aan de hand van deze beleidsregel.

Artikel XIII

De Beleidsregel maatregelen UWV wordt aangepast aan de nieuwe verplichtingen zoals die voor Wajongers gaan gelden. Het verwijtbaar verliezen van werk leidt tot een maatregel van de vierde categorie. De inkomensondersteuning wordt blijvend geweigerd voor dat gedeelte dat niet tot uitbetaling had hoeven komen indien de betrokkene zijn werk had behouden. De weigering geldt voor de gehele duur van de inkomensondersteuning werkregeling of, indien de maatregel daarna wordt opgelegd, voor de gehele duur van de voortgezette inkomensondersteuning werkregeling. Niet meewerken aan het opstellen van het participatieplan leidt in eerste instantie tot het niet toekennen van inkomensondersteuning. Gaat de betrokkene later toch meewerken, dan kan hem alsnog inkomensondersteuning worden toegekend, maar met een maatregel voor de duur van vier maanden. Deze periode van vier maanden wordt berekend vanaf de datum waarop hij niet meewerkte. Hierdoor vallen beide sancties geheel of gedeeltelijk samen.

Artikel XV

In de Beleidsregel uitbetaling arbeidsongeschiktheidsuitkering bij inkomsten uit arbeid worden, naast de technische aanpassingen, de artikelen geschrapt over de termijnen voor anticumulatie. Deze artikelen hadden al geen betekenis meer sinds de laatste wijziging van artikel 50 van de Wajong.

Artikel XVI

Omdat de aanpassing van de beleidsregels noodzakelijk is geworden door de wetswijziging die per 1 januari 2010 heeft plaatsgevonden, moet aan deze aanpassing terugwerkende kracht worden gegeven tot die datum.

Naar boven