Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 82, item 6

6 Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in

Aan de orde is het VSO Het bericht "Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in" (27020, nr.101).

De voorzitter:

Wij gaan door met een VSO over het bericht "Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in". Ik geef het woord aan mevrouw Westerveld van GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb een motie en nog een vraag.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kwalitatief goede voorschoolse educatie bijdraagt aan het inlopen van achterstanden en dat het daarom van belang is dat juist vluchtelingenkinderen toegang hebben tot voorschoolse educatie;

overwegende dat in 2016 maar 35% van de gemeenten met een asielopvanglocatie een professioneel aanbod voor peuters in de asielopvang had;

overwegende dat de nieuwe bekostigingssystematiek ertoe moet bijdragen dat meer gemeenten voorschoolse educatie aanbieden aan de peuters in de centrale asielopvang, maar niet bekend is of dit daadwerkelijk gebeurt;

verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre gemeenten met een centrale asielopvang voorschoolse educatie aanbieden aan vluchtelingenpeuters,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Westerveld en Van den Hul. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 102 (27020).

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dan heb ik nog een vraag aan de minister. Wij krijgen signalen van scholen dat zij in de toekomst niet voldoende middelen meer krijgen om kwalitatief goed onderwijs voor nieuwkomers te garanderen. De minister heeft in het schriftelijk overleg al toegezegd dat hij hierover met de betrokken partijen in overleg gaat, maar is de minister bereid om de Kamer te informeren over de uitkomsten daarvan, bijvoorbeeld door ons een brief te sturen of ons daarover een andere keer in een overleg een uitgebreide terugkoppeling te geven?

De voorzitter:

Dank. Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van de inbreng van de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Daarna volgt de reactie van de minister.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de minister.

Minister Slob:

Voorzitter. Ik dank de Kamer voor het belangrijke schriftelijke overleg dat we hebben gehad. Wij moesten inderdaad wat aanpassingen plegen, omdat er een bepaalde oneffenheid bleek te zitten in de systematiek rond de verdeling van de achterstandsmiddelen, met name richting deze scholen. Uit de inbreng van de Kamer van vandaag blijkt dat we op een overtuigende manier hebben kunnen aangeven dat we daar zorgvuldig mee omgegaan zijn. Er zijn inderdaad herverdeeleffecten, maar dat geldt voor alle scholen. We hebben ook een ruime overgangstermijn genomen en we proberen het zo op een ordelijke wijze te doen. Ik ervaar de inbreng van de Kamer, even los van de motie waar ik nog iets over zal zeggen, als steun voor datgene wat we op dat vlak hebben gedaan. Daar dank ik u oprecht voor, want het zijn best heel ingewikkelde, ook bestuurlijke keuzes die dan gemaakt moeten worden.

Ik heb in de brief al het een en ander aangegeven over de opvang van asielzoekerskinderen. U weet dat in totaal 750 miljoen euro beschikbaar is om te gebruiken voor het wegwerken van achterstanden en — zo noem ik het altijd — het verder bevorderen van de kansengelijkheid. Even los van dat geld, is er voor de eerstejaarsasielzoekerskinderen €10.000 beschikbaar. In het tweede jaar is er nog een bedrag van €1.500 beschikbaar. Als het niet om asielzoekerskinderen maar om andere nieuwkomers gaat, is er meer dan €3.000 beschikbaar. En scholen die voor het eerst zorg en onderwijs aan deze kinderen geven, krijgen ook nog eens €12.000. Er is dus aanvullend nog best wel behoorlijk wat geld beschikbaar.

De motie vloeit voort uit het schriftelijk overleg dat we hebben gehad. GroenLinks heeft daar inderdaad ook een vraag over gesteld. GroenLinks heeft gezegd: ga in gesprek met gemeenten om te kijken of deze doelgroep daadwerkelijk al heel vroegtijdig, dus al in de vve-leeftijd, in beeld is en of gemeenten daar ook mee aan het werk gaan. Ik heb dat schriftelijk al toegezegd. Dat gesprek ga ik voeren. Die cijfers uit 2016 zijn inderdaad best wel schokkend. Het is in ieder geval een heel laag percentage. Daarom zijn ook wij oprecht geïnteresseerd in waar men nu staat. In dat opzicht kan ik ook deze motie oordeel Kamer geven. Het is vandaag wel feest, geloof ik! Ook wij willen wel graag die informatie hebben. Ik geef deze motie dus oordeel Kamer. Uiteraard zullen we heel nadrukkelijk blijven volgen wat daar gebeurt. Ik zal u uiteraard op de ordentelijke wijze informeren over de uitkomsten van het onderzoek en van het gesprek dat we zullen voeren. Er komen in de toekomst nog wel brieven. Dat zullen we daarin meenemen.

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 102 — de enige motie in dit VSO — krijgt oordeel Kamer. Volgens mij heeft mevrouw Westerveld nog een vraag gesteld.

Minister Slob:

Die heb ik al beantwoord. Ik zag haar tevreden knikken.

De voorzitter:

Oké.

Minister Slob:

Dat is dus ook iets om met dankbaarheid kennis van te nemen.

De voorzitter:

Dank u wel voor uw komst naar de Kamer.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Over de ingediende motie zal dinsdag aanstaande worden gestemd. Ik schors de vergadering tot 11.45 uur.

De vergadering wordt van 11.13 uur tot 11.47 uur geschorst.