4 Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de voortzetting van de Algemene Financiële Beschouwingen,

en de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018.

De voorzitter:

Aan de orde zijn de Algemene Financiële Beschouwingen. Vandaag vindt de voortzetting van het debat plaats. De eerste termijn van de Kamer was gisteren aan de orde. Vandaag is het aan de regering om in de eerste termijn antwoord te geven op de gestelde vragen.

Ik zie de heer Tony van Dijck namens de PVV nu al achter de interruptiemicrofoon staan.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter, ik heb een punt van orde. Gisteren keek ik na het debat naar het NOS Journaal. De onderhandelaars hebben gesproken met het NOS Journaal. Ze hebben gezegd dat vier grote internationale bedrijven hebben gelobbyd bij dit kabinet en de onderhandelaars om de dividendbelasting af te schaffen. Daar wil ik helderheid over. Ik wil een verklaring van deze minister of er gelobbyd is door bedrijven, door welke bedrijven en wat de uitkomst is geweest van die lobby. Dat mag ook via een brief, waarvoor we even kunnen schorsen. Ik vind dat er veel te veel mist is blijven hangen over een maatregel waarvan eigenlijk de hele oppositie vindt dat die in de prullenbak moet. Het gaat over 1,4 miljard.

De voorzitter:

Ja, helder.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dat is geen klein bier, dus ik wil een verklaring of een brief.

De voorzitter:

Voordat ik iedereen het woord geef, zeg ik het volgende. Gisteren is dit punt uitgebreid aan de orde gesteld door verschillende fracties. Dus ik ga ervan uit dat de minister daarop ingaat.

Minister Hoekstra:

Zeker.

De voorzitter:

Dus dat komt vanzelf aan de orde. Wat wilt u precies, mijnheer Van Dijck? Een concrete vraag.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dit scheelt straks honderd interrupties. Ik wil nu die mist weg hebben. Welke bedrijven? Is het Unilever? Is het Shell? Is het Akzo?

De voorzitter:

Die vraag is al gesteld. Dank.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Is het Philips? Philips zegt al: ik was het niet; wij staan er neutraal in.

De voorzitter:

Niet herhalen.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik wil weten welke bedrijven gelobbyd hebben. Is dit nu de uitkomst van de lobby van twee, drie bedrijven, waardoor we 1,4 miljard wegpompen?

De voorzitter:

We moeten nog beginnen, mijnheer Van Dijck.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ja, maar ...

De voorzitter:

Nee, nee, u krijgt het woord niet meer. Even kijken. Ik begin bij de heer Snels.

De heer Snels (GroenLinks):

Ik wil het verzoek van de heer Van Dijck ondersteunen en ik heb nog een verzoek dat daarop aansluit. In het formatiedossier zitten niet de ambtelijke memo's met het commentaar van ambtenaren op bijvoorbeeld het afschaffen van de dividendbelasting. Nu weten we dat er twee jaar terug een WOB-verzoek is geweest waarbij wel een memo van Financiën openbaar is gemaakt. Ik zou het verzoek willen doen om alle memo's die in de formatieperiode zijn geschreven over de dividendbelasting, naar de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Dan ga ik naar mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik steun het verzoek, maar wat mij betreft kunnen we wel beginnen. Als we die brief binnenkrijgen, inclusief die memo's, kunnen we het daarover hebben.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik hecht er wel aan om de informatie op papier te ontvangen, en wel zo snel mogelijk. Bij de Algemene Beschouwingen is dit punt uitgebreid aan de orde geweest. Wanneer is er gelobbyd en door wie? Met wie heeft de premier gesproken? Ik wil de data, ik wil de bedrijven, ik wil weten wanneer er is gesproken, wat er is toegezegd, wie het heeft ingebracht. Dat moet allemaal op papier, want mondeling komen we daar niet achter. Ik wil dat wel graag vandaag en in ieder geval voor de lunch ontvangen.

De voorzitter:

Maar u wilt wel met het debat beginnen. Dat is wel belangrijk. Mijnheer Nijboer, komt u even terug.

De heer Nijboer (PvdA):

Tot genoegen, voorzitter.

De voorzitter:

Ik moet tellen. U wilt het debat wel gewoon beginnen?

De heer Nijboer (PvdA):

Het debat kan beginnen, maar ik wil wel nog in de termijn van de minister een brief hebben. We moeten het op papier hebben.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik steun het verzoek en ook het verzoek om aanvullende schriftelijke informatie. Het debat kan echter rustig beginnen. Als de minister denkt dat de antwoorden er snel zijn, kunnen we het blok "dividendbelasting" misschien even vooruitschuiven. Maar alleen als die brief er snel kan komen, anders niet.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wat mij betreft hebben we heel veel vragen gesteld over de dividendbelasting. Daar krijgen we gewoon antwoord op van de minister. Dan kunnen we bekijken of aanvullend een schriftelijke brief nodig is. Maar wat de minister zegt wordt ook vastgelegd op papier.

De voorzitter:

Nee, mijnheer Van Dijck, we hebben nu afgesproken dat het debat begint. Ik geef de minister het woord om een korte reactie te geven.

Welkom in de Kamer, minister. Dit is heel wat anders dan de Eerste Kamer.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. Ik had een punt van orde.

De voorzitter:

U heeft uw punt gemaakt, mijnheer Van Dijck.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dan heb ik nu weer een punt van orde.

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik vroeg om een brief of om een verklaring. Ik wilde die meteen hebben en ik wilde daarvoor schorsen.

De voorzitter:

Daar heeft u geen steun voor.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Daar heb ik geen steun voor. Ik wil daar nu hoofdelijk over stemmen.

De voorzitter:

Dan geef ik u het woord om precies te formuleren waarover u wilt stemmen.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik wil hoofdelijk stemmen over de vraag of het klopt dat er bedrijven zijn geweest die in onderhandeling zijn geweest ... Ik wil hoofdelijk stemmen over mijn verzoek om niet aan dit debat te beginnen voordat in een verklaring of een brief van het kabinet de mist is opgehelderd.

De voorzitter:

Ik formuleer het zo dat het gaat om de vraag of we wel of niet beginnen met het debat voordat er een brief van het kabinet is. Als er om een hoofdelijke stemming wordt gevraagd, doen we dat.

Mevrouw Leijten (SP):

De kersverse minister staat te trappelen. Als het zo belangrijk is dat die brief er eerst ligt, moeten we maar schorsen. Ik wil dan wel aan de kersverse minister meegeven dat hierdoor minister-president Rutte wel in een heel vervelend parket is beland. Hij had dit vorige week ook al gewoon kunnen zeggen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik stel voor om wel met het debat te beginnen en desnoods het blok over de dividendbelasting iets uit te stellen.

De voorzitter:

Dan moeten jullie echt een beroep doen op mijnheer Van Dijck om daarvan af te zien.

De heer Snels (GroenLinks):

Misschien kan de minister aangeven hoe snel hij die brief kan sturen aan de Kamer waarin staat welke bedrijven gelobbyd hebben en hoe snel hij de memo's van Financiën naar de Kamer kan sturen. Als we dat weten, kan de heer Van Dijck wellicht zijn verzoek om een hoofdelijke stemming heroverwegen.

De heer Azarkan (DENK):

Ik heb een tussenvoorstel. Laten we aan de minister vragen om te beginnen met de beantwoording van de vraag van de heer Van Dijck. Als dat antwoord afdoende is, kunnen we daarna gewoon door.

De voorzitter:

Dat is wat de heer Snels ook zei en wat ik net eigenlijk ook voorstelde. De minister kan even kort reageren.

Minister Hoekstra:

Voorzitter, dank u wel. Ik heb me allerlei romantische en minder romantische voorstellingen gemaakt van mijn begin hier, maar dit had ik niet helemaal verwacht. Dat geef ik onmiddellijk toe. Ik moet wel zeggen dat de minister-president, de Kamer en vele anderen de afgelopen anderhalve week een uitstekende bootcamp hebben georganiseerd voor mij.

Nu even over de vraag. Ik ga natuurlijk een heleboel zeggen over de dividendbelasting, want het is niet aan mijn aandacht ontsnapt dat er een bijzondere belangstelling voor het onderwerp bestaat in de Kamer. Er is natuurlijk ook nog maar weinig over gezegd, dus het lijkt mij goed dat ik daar ook nog het een en ander aan toevoeg. Wel zou ik via u, voorzitter, aan de leden willen vragen of we een klein beetje tijd mogen kopen. Het zit in het verhaal. Ik kan natuurlijk niet op voorhand beloven dat dat helemaal bevredigend voor eenieder is in de beantwoording, maar het zit in het verhaal. Ik zal ook via de ambtenaren vragen om contact op te nemen met AZ, maar ik kan niet beloven wat er op welk moment is, want het is een vraag die mij hier nu ook voor het eerst gesteld wordt. We gaan dus ons best doen, maar ik zou ook willen voorstellen om te beginnen met het algemene verhaal, en dat ik later wat zeg over dividendbelasting en ondertussen het hoe en wat laat checken.

De voorzitter:

Dan wil ik toch een voorstel doen. Ik weet het, mijnheer Van Dijck, dat u een hoofdelijke stemming wilt. Dat is uw individuele recht. Dat kan ik u niet ontnemen. Toch wil ik een beroep op jullie allemaal doen om dit debat gewoon te starten. Als blijkt dat het niet kan of als de brief er om de een of andere reden niet is, of dat de informatie niet voldoende is, dan kunt u altijd een punt van orde maken en opnieuw dat verzoek doen. Maar dan kijk ik u, mijnheer Van Dijck, recht in de ogen aan.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter, mijn punt is gewoon dat er mist hangt rondom de lobby van twee, drie, vier bedrijven waardoor we 1,4 miljard gaan uitgeven in dit land.

De voorzitter:

Bij meerderen hè?.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik vind dat én de kijkers én de burgers het recht hebben om te weten dat er in Nederland beleid gemaakt wordt op basis van de chantage of lobby van een aantal bedrijven om uit Nederland te vertrekken. Ik vind dat we eerst helderheid moeten krijgen voordat we hier debatteren over de inhoud van de dividendbelasting, want daar is natuurlijk ook een heleboel over te zeggen. Maar als het zo is dat Akzo of wie dan ook — ik wil geen namen noemen — gedreigd heeft om Nederland te verlaten richting het Verenigd Koninkrijk, dan wil ik dat we dat weten voordat we hier beginnen.

De voorzitter:

Dat punt heeft u al gemaakt en dat hoeft u niet nog een keer te herhalen. U bent ook niet de enige, want meerderen denken daar hetzelfde over. Alleen, mijn vraag is of wij nu een hoofdelijke stemming moeten gaan houden of eerst even de minister het woord moeten geven. Dan kunt u in de loop van het debat alsnog uw punt van orde maken en dan gaan we opnieuw organiseren dat er hoofdelijk wordt gestemd.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dat snap ik, maar ik wil de druk op die ketel houden en ik wil dat die brief er komt. Vorige week is er de hele dag gedebatteerd en kwam ...

De voorzitter:

Niet herhalen!

De heer Tony van Dijck (PVV):

... premier Rutte ermee weg.

De voorzitter:

Mijnheer ...

De heer Tony van Dijck (PVV):

Nu wil ik dat we die brief hebben. We willen weten welke bedrijven ervoor gelobbyd hebben. Ja of nee. Dat zou iedereen moeten weten. Heel Nederland wil dat weten!

De voorzitter:

Mijnheer Van Dijck, ik had gisteren al ruzie met iemand. Moet ik nu ook weer beginnen met ruziemaken, met u? Het ging om die hoofdelijke stemming.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Die wil ik.

De voorzitter:

Die wilt u. Oké, dan houdt het op. Dank jullie wel. Dan gaan we kijken hoe we dat gaan organiseren. Het spijt me, mijnheer de minister. We schorsen voor enkele ogenblikken.

Naar boven