8 Stemmingen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (34302). 

De voorzitter:

We keren nu terug naar het wetsvoorstel. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. 50PLUS benadrukt nogmaals dat de kloof tussen werkenden en niet-werkenden onvoldoende is gedicht in het voorliggende wetsvoorstel. Ondanks enkele lichte verbeteringen voor gepensioneerden is er voor 50PLUS geen reden om nu voor dit Belastingplan te stemmen. We hopen dat de collega's in de Eerste Kamer voor de stemmingen daar een oplossing vinden om gepensioneerden wél te laten delen in het zoet. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Een forse lastenverlichting zou goed nieuws zijn. De SGP zou die ook graag steunen, maar dan moet er wel eerlijk worden verdeeld. De SGP-fractie heeft vanaf het begin glashelder gemaakt dat dat voor haar betekent dat de kloof tussen de belastingdruk voor eenverdieners en die voor tweeverdieners eindelijk eens echt kleiner moet worden. Ook in een in de Eerste Kamer aangenomen motie van de heer Schalk wordt het kabinet daartoe opgeroepen. Wij moeten vaststellen dat in de voorliggende plannen die kloof niet kleiner wordt, maar juist groter. Natuurlijk is er ook een koopkrachttegemoetkoming voor iedereen. Dat kan ook bijna niet anders als je er zo'n immens bedrag in stopt. Voor ons is echter het essentiële punt die kloof tussen de belastingdruk voor eenverdienersgezinnen en tweeverdienersgezinnen. Die kloof wordt niet minder. Eenverdieners moeten soms tot vijf keer meer belasting betalen dan tweeverdienersgezinnen. Dat is voor mijn fractie onverteerbaar. Om daar iets aan te doen, hebben wij een amendement ingediend, samen met de ChristenUnie, het CDA en de SP. Met veel energie en met veel creativiteit heeft mijn fractiegenoot Dijkgraaf gepoogd het zo vorm te geven dat het in de werkelijkheid geen banen hoeft te kosten. Dat is mijns inziens ook gelukt. Niettemin heeft een Kamermeerderheid dit amendement van de hand gewezen. Ook het amendement-Schouten/Dijkgraaf op stuk nr. 82, over de positie van chronisch zieken en gehandicapten, is verworpen. Daarom kan mijn fractie niet anders dan tegen dit Belastingplan stemmen. 

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Het grootste voorrecht voor een fractievoorzitter van het CDA is om te mogen invallen voor collega Omtzigt. Die bevindt zich op dit moment op een plek waar nog belangrijkere politiek wordt bedreven, namelijk bij de Raad van Europa in Straatsburg. Dus aan mij om nu namens hem de stemverklaring van het CDA af te geven. Die zou ongeveer als volgt hebben geluid. 

In juni van dit jaar zei het CDA: de richting van het Belastingplan is goed. Nou heeft het CDA in de loop van de maanden zeker niet alles gekregen. Het amendement van SGP, ChristenUnie en CDA over eenverdieners is afgewezen en ook het terugdraaien van de verlaging van de ouderentoeslag heeft het niet gehaald. In de recente nota van wijziging is de kinderbijslag verhoogd en is de ouderenkorting structureel verhoogd. Dat is goed. Maar er is ook een zogenaamde vergroening, die de rekening te eenzijdig neerlegt bij de glastuinbouw en het mkb. Dat is niet de inzet van het CDA. We zullen de uitvoering van de zojuist aangenomen motie ter compensatie dan ook nauwgezet volgen. Het CDA blijft erbij dat de invoering van de onwerkbare vermogensbelastingplannen van dit Belastingplan losgekoppeld had moeten worden. Het CDA wil dan ook geacht worden, tegen dat onderdeel gestemd te hebben. 

Blijft over de kern van het Belastingplan, met een lastenverlichting van 5 miljard. Goed voor gezinnen met een middeninkomen, een- en tweeverdieners en ouderen. Onbegrijpelijk dat sommigen de eigen wensen blijkbaar belangrijker vinden dan belastingverlichting voor zo veel Nederlanders. Ja, ik zeg het ook maar! 

(Hilariteit) 

De voorzitter:

Als de heer Omtzigt hier had gestaan, had ik gezegd: wilt u zich beperken tot het afleggen van een stemverklaring. Dat zeg ik nu ook tegen u, mijnheer Buma. 

De heer Van Haersma Buma (CDA):

Dan zeg ik: we gaan dit vaker doen. 

Nog één zin dan: het CDA zal voor het Belastingplan stemmen. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Hier is moeilijk overheen te komen, maar ik ga een poging wagen. Zojuist zijn onze amendementen, die erop zagen om de positie van chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren en de positie van eenverdieners te verbeteren, in combinatie met vergroening, verworpen. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft mijn fractie, samen met SGP en CDA, moties ingediend die aangaven dat er op deze punten wat moest gebeuren. Daarnaast is er in de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht, met voorstellen te komen om substantiële verschillen tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. 

De afgelopen weken hebben wij intensieve debatten gevoerd om juist voor deze groepen te zorgen dat er een verbetering zou plaatsvinden. Slechts op het punt van thuiswonende gehandicapte kinderen heeft het kabinet een heel kleine handreiking gedaan: 3,7 miljoen op een totaal van 5 miljard. Voor de ChristenUnie was het een begaanbare weg — dat hebben we steeds aangegeven — om met 100 miljoen voor chronisch zieken en gehandicapten, 200 miljoen voor eenverdieners via de algemene heffingskorting en 200 miljoen via de kinderbijslag in te kunnen stemmen met het Belastingplan. Het kabinet heeft de uitgestoken hand van de oppositie genegeerd, waardoor het voor mijn fractie niet mogelijk is, nu in te stemmen met het wetsvoorstel Belastingplan 2016. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Groot (stuk nr. 45), de amendementen-Groot/Neppérus ( stuk nrs. 53, I en II) en de gewijzigde amendementen-Schouten c.s. (stuk nrs. 84, I tot en met III). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de VVD, Houwers, Van Vliet en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven