15 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om dinsdag aanstaande ook te stemmen over de moties zoals ingediend bij de wetgevingsoverleggen over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V en J en over het begrotingsonderdeel Media van de begroting OCW voor het jaar 2016. 

Ik stel voor om toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320). 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor om enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, lid 2, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 33979-88; 28684-451; 21501-20-734; 21501-32-687; 21501-32-769; 26991-377; 26991-378; 27428-311; 27625-295; 27858-126; 27858-128; 27858-156; 27858-157; 27858-158; 27858-194; 27858-195; 27858-256; 27858-257; 28286-685; 28286-686; 28286-690; 28286-692; 28286-693; 28286-786; 28694-106; 28694-107; 28973-144; 29383-238; 29683-184; 31389-107; 31389-108; 31936-207; 32563-43; 32563-44; 33037-58; 33400-XIII-133; 33529-129; 33750-XIII-74; 34000-XIII-90; 33930-XIII-11; 34041-34. 

Ik geef het woord aan mevrouw Siderius, die een rappel wil doen over onbeantwoorde schriftelijke vragen. 

Mevrouw Siderius (SP):

Voorzitter. Graag zou ik nog echt deze week de antwoorden willen hebben op mijn vragen over de overname van de afdeling Gifted Education van het Aloysius College. Ik wacht hier al heel lang op. De ouders zijn zeer ongerust. Het is belangrijk dat deze informatie deze week komt. Verder heb ik vragen gesteld over de bekostiging van het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar en het zou fijn zijn als wij de antwoorden daarop kunnen ontvangen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Dit gaat over vragen die zijn ingediend op 10 en 21 oktober van dit jaar. 

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren, die een verzoek aan de Kamer wil doen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Vanmorgen is een historische uitspraak gedaan door de Raad van State over de gaswinning in Groningen. Als Kamer hebben wij ons sinds het zomerreces niet meer bezig kunnen houden met de situatie in Groningen. Er komt een groot debat aan, maar dat zal pas in februari gehouden worden. Mijn fractie vindt dat te lang duren en zou graag op korte termijn een debat voeren met minister Kamp van Economische Zaken, beperkt tot deze uitspraak van de Raad van State. 

De voorzitter:

Ik dacht dat mevrouw Mulder er als eerste was, maar mevrouw Van Veldhoven was ook heel snel. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij krijgen inderdaad een groot debat over Groningen en dit zou daarvan een integraal onderdeel moeten zijn, wat de CDA-fractie betreft. Wij hebben per brief van de minister te horen gekregen dat hij in de week voor het kerstreces met zijn besluit komt. Wij zullen het hier dus nooit voor het kerstreces over kunnen hebben, maar ik mag hopen dat het geen februari gaat worden en dat wij dat debat begin januari met elkaar zullen voeren. Ik wil het onderdeel laten zijn van dat debat, want wij moeten het integraal benaderen. Ik zou daarbij ook graag een reactie van de minister willen krijgen op de plannen van de Nationaal Coördinator Groningen, want die zou bij datzelfde debat betrokken moeten worden. 

De voorzitter:

Ik hoor u zeggen dat u dat debat graag bijvoorbeeld in de eerste week na het kerstreces op de agenda wilt hebben. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij gaan natuurlijk op werkbezoek bij de inwoners van Groningen en zullen met elkaar een volgorde gaan bekijken; misschien is de tweede week dan beter. In het reces zullen wij waarschijnlijk al een schriftelijke vragenronde hebben. Wij willen ook nog een hoorzitting organiseren en daarna moet het debat komen. 

De voorzitter:

U bent het in ieder geval niet eens met het verzoek van mevrouw Van Tongeren om nu apart over dit onderwerp te spreken. Heb ik dat goed gehoord? 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ja. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

De uitspraak van vandaag is denk ik voor de inwoners van Groningen een hele belangrijke. Het lijkt mij belangrijk dat wij daar snel een reactie van minister Kamp op krijgen, in ieder geval per brief, en dat wij daarover snel met hem van gedachten kunnen wisselen. Het is een heel afgebakend punt. Ik steun het verzoek voor dit debat en wil dat graag snel ingepland zien, zodat wij daarna dat andere debat kunnen houden volgens de planning die is gemaakt. Dit is heel erg belangrijk voor de mensen in Groningen. Zij moeten weten of minister Kamp die uitspraak gaat volgen en, zo ja, hoe hij hem gaat uitvoeren. Over volgend jaar kunnen wij dan volgend jaar spreken. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Dit is weer een historische uitspraak waarmee de rechter het kabinet terugfluit, deze keer over de gaswinning. Het is belangrijk dat wij op korte termijn over dit punt een debat voeren met de minister. 

De voorzitter:

Steun voor het verzoek. 

De heer Krol (50PLUS):

We moeten de mensen in Groningen niet langer laten wachten. Dus steun voor het debat, en snel. 

Mevrouw Klever (PVV):

Wat de PVV betreft, stuurt minister Kamp zijn Gasbesluit niet de eerste dag van het kerstreces naar de Kamer, maar een week voor het kerstreces, uiterlijk op 11 december. Dan kunnen we de week daarna, nog voor het kerstreces, daarover praten, inclusief het debat dat mevrouw Van Tongeren aanvraagt. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. 

De voorzitter:

Mevrouw Klever, u geeft dus geen steun voor het verzoek, in deze vorm, van mevrouw Van Tongeren. 

Mevrouw Klever (PVV):

Dat klopt. 

De heer Smaling (SP):

Er is bijna elke week nieuws over de gaswinning. Dit keer is dat heel verheugend nieuws. We hebben inderdaad sinds begin juli niet meer over de gaswinning gesproken. Ik vind het dus een goed idee om voor de kerst nog een kort debat te houden, zoals mevrouw Van Tongeren dat aanvraagt. Voor het grotere debat gaan we nog vragenrondes, rondetafelbijeenkomsten en bezoeken houden. Ik vind dit dus een goed voorstel en ik steun het graag. 

De heer Jan Vos (PvdA):

De Partij van de Arbeid is blij met de uitspraak van de Raad van State vandaag. We hebben in de Tweede Kamer ook al een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een verdere reductie van de gaswinning. De Partij van de Arbeid eist nu van het kabinet dat die uitspraak van de Raad van State per direct wordt uitgevoerd. Wij willen daarover heel graag op zeer korte termijn met het kabinet debatteren. Daarom steun voor het verzoek van mevrouw Van Tongeren. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Met dit statement wordt het debat nog interessanter. Dus steun voor het debat, zo snel mogelijk. Met de inbreng van de Partij van de Arbeid gaan we een heel eind komen. 

De heer Bosman (VVD):

Dit is een belangrijke uitspraak. Daarom is het belangrijk dat het kabinet even aangeeft hoe het deze uitspraak ziet en hoe het daaraan invulling wil geven. Graag dus op korte termijn een brief van het kabinet, maar zeker ook steun voor het debat. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u hebt de steun van de meerderheid van de Kamer voor een debat, voorafgegaan door een brief waarin door het kabinet wordt ingegaan op de uitspraak van de Raad van State. Na ommekomst van de brief zal ik het debat zo snel mogelijk inplannen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Helvert van het CDA. 

De heer Van Helvert (CDA):

Voorzitter. Ik wil een rappel doen. We hadden een verzoek gedaan aan de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Milieu om de schriftelijke vragen over de decharge die de aandeelhouder van de Nederlandse Spoorwegen op 4 maart 2015 tijdens de ALV heeft verleend, snel te beantwoorden. We hebben de antwoorden nog niet gekregen. Ik wil vragen of we deze antwoorden voor maandag kunnen krijgen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 18/11), met als eerste spreker het lid Van Meenen (D66). 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Arib

Naar boven