10 Stemmingen Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (34306). 

(Zie vergadering van 17 november 2015.) 

In stemming komt het amendement-Omtzigt (stuk nr. 9, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven