12 Stemming Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (34303). 

(Zie vergadering van 17 november 2015.) 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven