8 Stemming Informele Energieraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Informele Energieraad,

te weten:

  • -de motie-Van Tongeren over het uiterlijk 2035 kunnen beëindigen van import van gas uit Rusland (21501-33, nr. 476).

(Zie vergadering van 13 mei 2014.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (21501-33, nr. 476) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Rusland meerdere malen de export van aardgas heeft ingezet als middel om landen onder druk te zetten;

overwegende dat de EU voor 30% van zijn energievoorziening afhankelijk is van import uit Rusland;

overwegende dat deze afhankelijkheid snel kan worden verminderd met een ambitieus actieplan voor energiebesparing;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te vragen om in haar voorstellen voor het verminderen van de importafhankelijkheid in te zetten op het uiterlijk in 2035 kunnen beëindigen van de import van gas uit Rusland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 477, was nr. 476 (21501-33).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (21501-33, nr. 477, was nr. 476).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven