7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen:

  • -Verordening inzake biologische productie en Mededeling inzake een actieplan voor biologische productie (33920, nr. 4);

  • -Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (33931, nr. 1).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard (33923);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13) (33883);

  • -het wetsvoorstel Goedkeuring van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145) (33838);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (33796). Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015, van de lijst af te voeren.

Voorts stel ik voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 23 juni 2014, van 10.00 uur tot 16.00 uur, van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: de motie-Dik-Faber (21501-08, nr. 503), de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (31239, nr. 158), de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven (33400-A, nr. 86), de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (33400-XII, nr. 36), de motie Dik-Faber (33400-XII, nr. 35), de motie Dik-Faber (31793, nr. 72), de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder (31239, nr. 159), de motie-Dik-Faber/Hachchi (27625, nr. 299), de motie-Dik-Faber (33750-A, nr. 38), de motie-Dik-Faber (33750-A, nr. 40), de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (33043, nr. 17), de motie-Dik-Faber (30872, nr. 156), de motie-Van Gerven (29683, nr. 180), de motie-Smaling/Van Gerven (27858, nr. 248), de motie-Voordewind/Van der Staaij (33625, nr. 64).

Tevens stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 22112-1824; 21501-31-333; 33750-IV-30; 33750-IV-32; 33750-IV-33; 33750-IV-37; 33750-X-51; 33864-2; 2014Z07032; 33750-X-48; 2014Z05472; 25928-57; 21501-02-1350; 21501-02-1371; 21501-02-1360; 33625-89; 33750-XVII-56; 21109-215; 33824-3; 31524-204; 33495-48; 2014Z06303; 2014Z07125; 33750-V-68; 32761-50; 32761-43; 32761-53; 32761-57; 32761-60; 32761-44; 32761-54; 2014Z06870; 2014Z06767; 2014Z06758; 2014Z06386; 33750-VIII-106; 21501-07-1136; 21501-07-1137; 21501-31-334; 21501-31-332; 33400-X-49; 33750-X-4; 30806-19; 30806-23; 21501-02-1368; 28676-201; 33752-92; 2014Z08222.

Verder stel ik voor, het Verantwoordingsdebat over het jaar 2013 te houden op woensdag 28 mei aanstaande.

Ten slotte stel ik voor, toe te voegen aan de agenda:

- het VAO VAR-verklaringen voor zzp'ers, naar aanleiding van het algemeen overleg gehouden op 13 mei, met als eerste spreker de heer Van Weyenberg van D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Omtzigt van het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb een verzoek namens mijn collega's Geurts en Agnes Mulder en ondergetekende. We hebben zes weken en een dag geleden vragen gesteld over de gsm-ontvangst in Nederland, zeg maar de niet-ontvangst van gsm, G3 en G4 in de grensregio. Die vragen zouden we graag voor aanstaande maandag beantwoord zien.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Ik heb nog een verzoek van u staan, mijnheer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. We hebben een debat gehad over de coördinatie van sociale en financiële maatregelen in Europa. De CDA-fractie heeft bij die gelegenheid een motie ingediend om een gele kaart in te dienen in Europa en daarvoor steun te verzamelen in andere parlementen. Wij zouden die motie graag vandaag in stemming brengen, zodat er nog voldoende tijd is om in die andere parlementen steun te verzamelen.

De voorzitter:

Omdat dit buiten de stemmingslijst voor het reguliere debat om gebeurt, heb ik de instemming van de meerderheid van de Kamer nodig om die motie toe te voegen aan de stemmingslijst voor zo dadelijk.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Van de SP-fractie mag dat. Prima.

De heer Harbers (VVD):

Dat is prima.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Akkoord.

De heer Van der Staaij (SGP):

Geen bezwaar.

De heer Bosma (PVV):

Wij steunen het voorstel van de heer Omtzigt.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Zeldzaam, maar ik sluit mij aan bij de PVV.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Ik constateer dat een meerderheid dit verzoek steunt. Ik zal de motie toevoegen aan de stemmingslijst.

Het woord is aan de heer Van Hijum van het CDA.

De heer Van Hijum (CDA):

Voorzitter. Gisteravond opende het NOS-Journaal met het bericht dat Italië dreigt asielaanvragen niet langer in behandeling te nemen en dat immigranten feitelijk een vrije doortocht hebben naar andere EU-lidstaten. Die aankondiging was bedoeld om aandacht te vragen voor de grote druk op de buitengrens en ook voor de drama's die zich daar afspelen. Die aandacht is wat de CDA-fractie betreft zeer gerechtvaardigd en mag ook leiden tot Europese steun aan de opvang van immigranten, maar het is niet acceptabel dat de buitengrens open wordt gegooid en immigranten niet langer worden geregistreerd. Dat is in strijd met de richtlijnen en ondermijnt het EU-asielbeleid. Daarom zou ik graag een brief aan de staatsecretaris willen vragen waarin hij aangeeft of hij bereid is om op korte termijn bij de Europese Commissie aan te dringen op de naleving van de richtlijnen en om ruimte te geven, desnoods tijdelijk, voor meer controles aan de binnengrens. Ik wil hier ook graag een debat over voeren met de staatssecretaris.

De voorzitter:

Verzoek om steun voor een brief en een debat.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Steun voor de aanvraag, zowel voor de brief als voor het debat, maar niet voor het politieke betoog van de CDA-fractie in dezen.

De heer Schouw (D66):

Ik vind het een uitstekend voorstel van de heer Van Hijum. Ik heb één suggestie voor de regering, namelijk om ook een aantal alternatieven te schetsen, want simpelweg zeggen dat ze zich aan de afspraak moeten houden, lijkt mij eigenlijk onmogelijk. Dus graag nog wat alternatieven daarbij.

De heer Fritsma (PVV):

De lekke grenzen vormen een groot probleem. Steun voor beide verzoeken, maar mocht er geen meerderheid zijn voor een debat, dan is het wellicht handig om de brief te vragen voor het algemeen overleg van komende week waar vergelijkbare onderwerpen op de agenda staan.

De voorzitter:

Maar in principe geeft u wel steun aan beide verzoeken.

De heer Azmani (VVD):

De situatie is ernstig. Wij moeten ons absoluut niet laten intimideren door dergelijke dreigementen vanuit Italië. Ik vind dat er een brief moet komen en dat wij snel het debat moeten voeren. Volgens mij hebben wij dinsdag een AO over illegale migratie en de EU. Dan kunnen we met de staatssecretaris hierover van gedachten te wisselen. Dus graag een brief voor dinsdag.

De voorzitter:

Geen steun voor een debat.

Mevrouw Maij (PvdA):

Ook wij willen dit graag snel bespreken. Ik besprak net ook met de heer Schouw van D66 dat het handig zou zijn als wij die brief dan voor dinsdag krijgen, want dinsdagavond hebben wij dat algemeen overleg, ook al op verzoek van de heer Van Hijum. Dus ik denk dat het heel goed is dat wij de brief daarbij betrekken en niet nu snel een plenair debat inplannen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik kan me voor deze keer aansluiten bij de woorden van de Partij van de Arbeid, dus steun voor de brief en die graag betrekken bij het AO van volgende week.

De voorzitter:

Mijnheer Van Hijum, u hebt niet de steun van een meerderheid voor het houden van een plenair debat. Velen verwijzen naar het algemeen overleg over een aanverwant onderwerp komende dinsdag. Voor die tijd wil de Kamer dan ook de brief hebben waarom u hebt gevraagd.

De heer Van Hijum (CDA):

Laten wij daar dan om vragen. Dan zou ik daarbij ook graag de suggestie willen betrekken die de heer Schouw deed om daarover ook de beleidsinzet van de staatssecretaris te vragen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. In januari spraken we met elkaar over de gaswinning in Groningen. Toen hoorde ik Kamerbreed steun voor het inzetten op een snel verstevigen van de huizen, in ieder geval van de meest kwetsbare woningen. Maar vanochtend las ik een artikel in de krant dat het herstel van Groningse woningen nog niet van de grond komt en dat zelfs de belofte om nog voor de zomer de meest in het oog springende bouwvallen er weer strak bij te laten staan waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Ik vind dat een slecht signaal, vooral vanwege de signaalwerking van die meest in het oog springende en kwetsbare gebouwen. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Economische Zaken over het functioneren van de dialoogtafel, de voortgang in het herstel van de meest kwetsbare huizen en de opstelling van de NAM.

De voorzitter:

Ik probeer even een titel te verzinnen voor dit debat.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik zou zeggen: voortgang van het herstel van Groningse woningen.

De voorzitter:

Voortgang van het herstel van Groningse woningen.

Mevrouw Klever (PVV):

Steun voor het debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor het debat. Wij hebben hierover natuurlijk op meerdere momenten al met elkaar gesproken. Er komen ook allerlei brieven naar de Kamer. Het lijkt ons goed om hier nog eens extra aandacht voor te hebben, want er is veel onrust in Groningen en dat is heel begrijpelijk.

De voorzitter:

Steun voor het debat.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ook van harte steun om dit snel op de agenda te krijgen, maar ik doe daarbij wel de suggestie dat dat misschien sneller kan in een algemeen overleg, dus in principe steun, maar via de commissie kijken of dat sneller kan, lijkt me.

De heer Leegte (VVD):

Zoals mevrouw Van Veldhoven zegt, hebben wij heel kort geleden die afspraken gemaakt, dus mijn voorstel is om een brief van de regering te vragen hoe het er nu mee staat, maar geen steun voor een debat. Naar aanleiding van de brief kunnen wij van alles doen wat wij zouden willen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik wil het debat graag steunen.

De heer Van Dekken (PvdA):

Over de roerige kwestie heeft de PvdA-fractie in de afgelopen twee weken tweemaal schriftelijke vragen gesteld, dus op dit moment geen steun voor het debat. Een brief daarentegen stellen wij natuurlijk wel op prijs omdat de informatievoorziening over deze problematiek absoluut op orde moet zijn.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het debat. Als blijkt dat wij het in een AO beter kunnen regelen, dan stelt mevrouw Van Veldhoven dat in de procedurevergadering wel voor.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ook GroenLinks steunt graag het verzoek van mevrouw Van Veldhoven.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, u hebt niet de steun van de meerderheid voor het houden van een debat. Er is brede steun voor een brief met uitleg. Er is wel de behoefte om over dit onderwerp te praten zodra daar een mogelijkheid toe is.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het stelt mij zeer teleur dat de Partij van de Arbeid, die wel schriftelijke vragen erover stelde, blijkbaar niet zo geïnteresseerd is in de antwoorden dat zij daar ook een debat over wil voeren. Zij wil alleen nadere informatie. Ik zie dat ik in ieder geval steun heb voor een dertigledendebat. Dat wil ik graag op de lijst hebben. In de tussentijd ga ik graag met de collega's bekijken of we snel een AO kunnen houden. Die brief ontvangen we in ieder geval graag snel, zodat we dit snel met elkaar kunnen bespreken.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Ik zal het dertigledendebat toevoegen aan de lijst. De spreektijd is drie minuten per fractie.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven