Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 51, item 10

10 Stemmingen moties Raad Algemene Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Bontes/Omtzigt over verdere initiatieven om salarissen van EU-ambtenaren onder het niveau van de minister-president te brengen (21501-02, nr. 1326, was nr. 1325);

  • -de nader gewijzigde motie-Ouwehand over tegen de voorgestelde toelating van een genetisch gemanipuleerde maissoort in de EU stemmen (33750-XIII, nr. 113, was nr. 112).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Bontes/Omtzigt (21501-02, nr. 1325) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in ieder geval duizenden en wellicht meer dan tienduizend EU-ambtenaren meer verdienen dan de Nederlandse minister-president;

constaterende dat het precieze aantal nog steeds onbekend is, ondanks meerdere Kamervragen, moties en een bezoek van minister Timmermans aan commissaris Sefkovic;

verzoekt de regering om in Europees verband initiatieven te ontplooien, waardoor er duidelijkheid komt over welk salaris de regering acceptabel acht, hoe hoog de EU-salarissen nu zijn en wegen waarop het gewenste salaris- en pensioenniveau bereikt wordt;

verzoekt de regering tevens om aan de Kamer de informatie en een plan binnen twee maanden voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1326, was nr. 1325 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ouwehand (33750-XIII, nr. 113, was nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik heb al een paar keer gevraagd om brieven van het kabinet over dit onderwerp, maar nu de motie is aangenomen en de Kamer duidelijk is over wat zij van het kabinet wil, zou het mooi zijn als wij morgen een brief krijgen waarin keurig staat dat het kabinet de motie netjes zal uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bontes/Omtzigt (21501-02, nr. 1326, was nr. 1325).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.