7 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, de dertigledendebatten over:

  • - de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen;

  • - het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD;

  • - het ontbreken van wetenschappelijk bewijs inzake de veiligheid voor bijen van het bestrijdingsmiddel imidacloprid;

  • - illegale mbo'ers die geen stage mogen lopen, van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken stel ik voor, de wens te kennen te geven nadere inlichtingen te ontvangen over de oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (33626, nr. 1).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • - maandag 10 juni 2013 van 10.00 uur tot 18.00 uur over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33610).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen. Het betreft:

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Thieme, ook al staat hier: "mevrouw Ouwehand".

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Dat klopt. Ik doe dit in naam van mevrouw Ouwehand. Morgen is er een algemeen overleg over bijensterfte. Mevrouw Ouwehand heeft op 19 april jongstleden schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken over overtredingen bij het zaaien van met bestrijdingsmiddelen behandelde zaden. De beantwoording van die vragen laat op zich wachten en het algemeen overleg wordt morgen gehouden. Wij zouden het op prijs stellen als de antwoorden voor morgenochtend 10.00 uur binnen zijn.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan mevrouw Leijten van de SP. Zij heeft een hele lijst, zie ik.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik heb ook nog een lijstje meegekregen van mijn collega Karabulut. Ik zal dat er meteen achteraan doen. Ik zal het dan doorgeven aan de ondersteunende diensten opdat het gemakkelijk kan worden verwerkt.

Ik begin met de vragen aan de staatssecretaris van VWS over de contracteerruimte in de AWBZ, de wachtlijsten en de leegstand in woonvoorzieningen. Die vragen zijn van 25 februari. Er is een keer uitstel op gekomen, maar ik zou nu graag antwoord krijgen.

Dan is er nog een serie Kamervragen over het bericht dat zorgkantoren instellingen dwingen om dure keurmerken te kopen om gecertificeerd te worden. Daarover zou ik ook graag een herinnering voor antwoord willen versturen.

Dit geldt ook voor de vragen over het meldpunt ontruimingen van kamers in verzorg- en verpleeghuizen. Nog steeds blijkt dat familie na het overlijden van mensen niet de tijd krijgt om te rouwen. De voorzitter weet daar alles van door de debatten die hierover al eerder zijn gevoerd.

Ik wil ook graag antwoord op de serie Kamervragen over het feit dat zorgjongeren aan hun lot worden overgelaten. Die vragen dateren van 18 april.

Verder wil ik antwoord op de vragen over de toenemende tweedeling in de ouderenzorg. Die vragen dateren van 22 mei.

Dan hebben wij ook nog vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over te hoge sterftecijfers van het hartcentrum van het HagaZiekenhuis, Wij hebben daar ook uitstel op gekregen, maar de termijn daarvan is al weer verstreken. Daarom vraag ik nu om antwoord.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet.

Ik geef u nu het woord voor de tweede serie.

Mevrouw Leijten (SP):

Dit zijn ook verzoeken om antwoord, nu namens mijn collega Karabulut. Ik weet niet aan welke bewindspersonen die vragen zijn gesteld, maar ik lever de nummers zo aan. Die worden dan vast in het stenografisch verslag opgenomen.

Het gaat in ieder geval over een serie Kamervragen over vermogensgrenzen voor de kwijtscheldingen van belastingen (vraagnummer 2013D08885). Er is eind maart een uitstelbericht ontvangen. Inmiddels moeten er dus antwoorden zijn.

Verder zijn een serie vragen gesteld over de combinatie van bijstand en studiefinanciering (vraagnummer 2013Z07385) en een serie vragen over fotoherkenningsapparatuur (vraagnummer 2013Z07391). Wij verzoeken om antwoord op deze vragen.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het verslag, aangevuld met de Kamerstuknummers, doorgeleiden naar het kabinet.

Hiermee is een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 14.07 uur tot 14.15 uur geschorst.

Voorzitter: Arib

Naar boven