11 Stemmingen Wet studiefinanciering 2000

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs (32770),

en over:

  • - de motie-Jadnanansing over overleg met de VNG (32770, nr. 8);

  • - de motie-Jadnanansing over de communicatie tussen studenten en DUO (32770, nr. 9);

  • - de motie-Jadnanansing over overleg met het Openbaar Ministerie (32770, nr. 10);

  • - de motie-Beertema over versnelde uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit (32770, nr. 11);

  • - de motie-Jasper van Dijk/Jadnanansing over het teruginvesteren van opbrengsten (32770, nr. 12);

  • - de motie-Van der Ham/Lucas over kosteneffectieve kwijtschelding (32770, nr. 13).

(Zie vergadering van 4 oktober 2011.)

De voorzitter:

De motie-Van der Ham/Lucas (32770, nr. 13) is in die zin gewijzigd (32770, nr. 14) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat fraude met studiefinanciering hard moet worden aangepakt;

spreekt uit dat onterecht ontvangen studiefinanciering moet worden terugbetaald in plaats van kwijtgescholden;

verzoekt de regering, te bezien hoe het kwijtschelden van onterecht ontvangen studiefinanciering op kosteneffectieve wijze kan worden voorkomen en de Kamer hierover voor de zomer van 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (32770).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (32770, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (32770, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (32770, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (32770, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Jadnanansing (32770, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van der Ham/Lucas (32770, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven