Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 75, item 11

11 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (32168),

en over:

  • - de motie-Van der Steur c.s. over onafhankelijkheid van de DNA-databank (32168, nr. 11).

(Zie vergadering van 7 april 2011.)

Devoorzitter:

De motie-Van der Steur c.s. (32168, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een pilot wordt uitgevoerd om meerdere forensische laboratoria DNA-onderzoek ten behoeve van de opsporing en/of contra-expertise te laten verrichten en dat het NFI in zekere zin concurreert met andere laboratoria;

constaterende dat het NFI de DNA-databank beheert en dus zowel onderzoeker als beheerder van de databank is;

constaterende dat alle laboratoria DNA-profielen die aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen aanbieden aan de DNA-databank;

overwegende dat de toegang tot de DNA-databank voor elk laboratorium gelijk moet zijn en dat het daarom wenselijk is dat de DNA-databank onafhankelijk van het NFI komt te staan;

overwegende dat het noodzakelijk is dat de DNA-databank onderdeel van de overheid blijft;

verzoekt de regering, de DNA-databank zodanig te positioneren dat de onafhankelijkheid voor zowel de kwaliteit als de toegang is gegarandeerd en daartoe de benodigde wijzigingen aan te brengen in het DNA-besluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (32168).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heerRouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. Het wetsvoorstel regelt vier zaken. Bij nota van wijziging is daar nog een vijfde onderwerp bijgevoegd. In het debat hebben wij gezegd dat wij tegen het merendeel van die onderwerpen geen enkel bezwaar hebben.

Dat lag anders bij het DNA-verwantschapsonderzoek. In het debat heeft mijn fractie ernstige aarzelingen over de proportionaliteit daarvan naar voren gebracht omdat daarmee het vaste uitgangspunt wordt doorbroken dat genetische gegevens bij opsporing en vervolging alleen individueel worden gebruikt. Die gegevens genieten ook in de Wet bescherming persoonsgegevens bijzondere bescherming. Dat uitgangspunt kan natuurlijk wel worden losgelaten, maar dan moet je daar heel goede argumenten voor hebben. In het debat zijn wij niet overtuigd van de proportionaliteit van het DNA-verwantschapsonderzoek.

Wij zullen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen, maar willen wel worden geacht voor de onderdelen van dit wetsvoorstel te hebben gestemd die niet samenhangen met het verwantschapsonderzoek.

In stemming komt het amendement-Recourt/Rik Janssen (stuk nr. 14).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Recourt/Rik Janssen (stuk nr. 14).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Steur c.s. (32168, nr. 16).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.