Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 7, pagina 402-403

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30696), en over:

- de motie-Brinkman over regels voor toetsing van DNA van onbekende lichamen (30696, nr. 25);

- de gewijzigde motie-Anker/Van der Staaij over een model dat een reële kostenopbouw en -vergelijking tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt (30696, nr. 28);

- de motie-Arib over een evaluatie van de werking van artikel 10a van de Wet op de lijkbezorging (30696, nr. 29);

- de motie-Arib over het instellen van proefregio's waarin bij iedere minderjarige een lijkschouw wordt verricht (30696, nr. 30).

(Zie vergadering van 23 september 2008.)

De voorzitter:

De motie-Arib (30696, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jaarlijks in Nederland 1800 minderjarigen overlijden en het kan voorkomen dat kinderen die zijn overleden ten gevolge van mishandeling, verwaarlozing of onachtzaamheid worden begraven of gecremeerd zonder dat er sprake is geweest van een onderzoek naar de exacte toedracht en omstandigheden van overlijden;

verzoekt de regering, de Kamer twee jaar na in werking treden van de Wet op de lijkbezorging een evaluatie te zenden van de werking van artikel 10a van de wet, waarbij aangegeven wordt in hoeverre met deze werkwijze voorkomen wordt dat kinderen die zijn overleden ten gevolge van mishandeling, verwaarlozing of onachtzaamheid worden begraven of gecremeerd zonder dat er sprake is geweest van een onderzoek naar de exacte toedracht en omstandigheden van overlijden;

verzoekt de regering tevens, daarbij aan te geven of aanvullende maatregelen gewenst zijn en wat de mening van de verschillende beroepsgroepen en ouders hierover is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 31 (30696).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Arib stel ik voor, haar motie (30696, nr. 30) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Brinkman (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Arib (stuk nr. 11, A) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Bc.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PvdD en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Anker (stuk nr. 17) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Fa.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Knops (stuk nr. 19) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Fa.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Knops (stuk nr. 18) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Ha.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Anker (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Beek (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Raak/Knops (stuk nr. 23) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Ka.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Anker (stuk nr. 17), het gewijzigde amendement-Knops (stuk nr. 19), het gewijzigde amendement-Knops (stuk nr. 18), het amendement-Anker (stuk nr. 15) en het amendement-Van Raak/Knops (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (30696, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Anker/Van der Staaij (30696, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Arib (30696, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.