Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over milieuzonering, te weten:

- de motie-Neppérus/Madlener over het voorkomen van het instellen van milieuzones (31305, nr. 42);

- de motie-Neppérus/Madlener over criteria voor het instellen van milieuzones (31305, nr. 43);

- de motie-Neppérus/Madlener over parkeernormen (31305, nr. 44);

- de motie-Koopmans over voorwaarden voor het ter beschikking stellen van RDW-gegevens voor de instelling van milieuzones (31305, nr. 45);

- de motie-Duyvendak over een convenant met relevante partijen (31305, nr. 46);

- de motie-Roefs/Duyvendak over een 80 km-zone op de ring A10 (31305, nr. 47);

- de motie-Roemer/Roefs over landelijke afspraken over milieuzones (31305, nr. 48).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Neppérus/Madlener (31305, nr. 44) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voldoende parkeergelegenheid tegen betaalbare tarieven van doorslaggevend belang is voor het ondernemersklimaat en de vitaliteit van stadscentra;

overwegende dat in veel stedelijke centra de parkeergelegenheden onvoldoende zijn om aan de vraag te beantwoorden;

overwegende dat de gemeenten bij hun beleid gebruikmaken van door het CROW ontwikkelde parkeernormen;

overwegende dat parkeertarieven onrustbarend stijgen en de opbrengsten door gemeenten worden gebruikt om de gemeentekas te vullen;

overwegende dat parkeerbeleid een gemeentelijke bevoegdheid is;

verzoekt de regering:

  • - te bevorderen dat de parkeernormen door het CROW worden verruimd;

  • - in overleg met betrokken partijen, zoals de VNG, de ANWB en het Platform Detailhandel Nederland, te bezien of en op welke wijze parkeertarieven in de hand kunnen worden gehouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49 (31305).

Ik geef het woord aan de heer Roemer, die een nieuwe tekst heeft voor een motie.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Voorafgaand aan de regeling hebben wij een VAO gehad over milieusanering. Ik heb bij die gelegenheid een motie ingediend. In overleg heb ik de motie aangepast, maar het was te laat om deze rond te sturen, opdat iedereen er kennis van kan nemen. Ik wil de wijziging dan ook even voorlezen. De wijziging zit in de tekst bij het tweede gedachtestreepje, bij "verzoekt de regering ...". De tekst is als volgt gewijzigd: "indien milieusanering in april 2009 onvermijdelijk blijkt om de NSL-doelen te halen, in overleg met onder andere de VNG landelijke afspraken voor deze milieuzones op te stellen om een lappendeken te voorkomen".

De voorzitter:

De motie-Roemer/Roefs (31305, nr. 48) is dus in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit berekeningen van de gemeente Amsterdam en een hierop uitgevoerde onafhankelijke TNO-validatie blijkt dat een milieuzone voor personenauto's in Amsterdam een effectieve maatregel kan zijn, maar dat nationaal onderzoek van Goudappel Coffeng deze onderzoeken van Amsterdam lijkt tegen te spreken;

overwegende dat er nog geen nationale afspraken over de milieuzones voor personenauto's zijn en er daardoor een gevaar is dat er een lappendeken aan milieuzones ontstaat;

overwegende dat landelijke maatregelen voor het weren van vervuilende auto's vermoedelijk eenvoudiger en effectiever zullen zijn;

overwegende dat een milieuzone ingrijpende gevolgen heeft voor de inwoners van een stad en de alternatieven goed op orde dienen te zijn;

voorts overwegende dat Amsterdam medio 2009 vermoedelijk een milieuzone wil invoeren, maar hier nu al toe wil besluiten;

verzoekt de regering:

  • - uiterlijk in april 2009 duidelijk te maken wat voor effecten op milieu, economie en mobiliteit een milieuzone voor personenauto's kan hebben voor afzonderlijke steden indien luchtkwaliteitsnormen overschreden worden;

  • - indien milieuzonering in april 2009 onvermijdelijk blijkt om de NSL-doelen te halen, in overleg met onder andere de VNG landelijke afspraken voor deze milieuzones op te stellen om een lappendeken te voorkomen;

  • - zolang er geen landelijke afspraken voor een milieuzone voor personenauto's zijn deze milieuzones niet toe te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 50 (31305).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik deel mee dat de heer Koopmans hoofdelijk wil stemmen over de motie op stuk nr. 45.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. De fractie van de Partij voor de Vrijheid is een fel tegenstander van de invoering van al die milieuzones, zoals de gemeente Amsterdam die nu ook voorstelt. Het treft vooral mensen met een oudere auto; vaak zijn dit mensen met een kleine beurs. Wij vinden daarom dat er sprake is van asociaal beleid. De motie-Koopmans geeft de minister een belangrijke "tool" in handen om die milieuzones tegen te houden, namelijk door voorwaarden te verbinden aan het ter beschikking stellen van RDW-gegevens. Ondanks dat wij het niet helemaal eens zijn met de overwegingen, zullen wij daarom toch voor deze motie stemmen.

De voorzitter:

Ik moet de Kamer ook nog meedelen dat mevrouw Verdonk heeft aangegeven dat zij afwezig zal zijn bij de stemmingen.

Mij blijkt dat de minister een stemadvies wil geven over de gewijzigde motie van de heer Roemer. Daarvoor krijgt hij de gelegenheid.

Minister Eurlings:

Voorzitter. De regering heeft zeer duidelijk aangegeven waar zij staat als het om het instellen van milieuzones gaat: nee, tenzij het onvermijdelijk zou zijn, en dan met een landelijke aanpak. Met de wijzigingen in de tekst van zijn motie die de heer Roemer zojuist heeft voorgesteld, vervallen de bezwaren die de regering had tegen de motie-Roemer, medegetekend door mevrouw Roefs. De indieners geven in hun gewijzigde motie aan dat de milieuzone er alleen moet komen indien milieuzonering onvermijdelijk blijkt om de NSL-doelen te kunnen halen, en dat alleen dan pas een landelijke aanpak kan worden uitgewerkt.

De voorzitter:

En u laat het oordeel aan de Kamer over.

Minister Eurlings:

Inderdaad, voorzitter.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik wil ook graag hoofdelijke stemming aanvragen voor de motie-Roefs/Duyvendak op stuk nr. 47.

In stemming komt de motie-Neppérus/Madlener (31305, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Neppérus/Madlener (31305, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden Voorzittervan de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Neppérus/Madlener (31305, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans (31305, nr. 45).

Vóór stemmen de leden: Griffith, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Kamp, Knops, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Remkes, De Roon, De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Teeven, Van Toorenburg, Uitslag, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Anker, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Van Beek, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip en Graus.

Tegen stemmen de leden: Halsema, Van der Ham, Hamer, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Marijnissen, Ouwehand, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, Samsom, Smeets, Spekman, Tang, Tichelaar, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, De Wit, Wolbert, Arib, Azough, Besselink, Blom, Boelhouwer, Bouchibti, Bouwmeester, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van Gent, Van Gerven en Gill'ard.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 73 tegen 59 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (31305, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roefs/Duyvendak (31305, nr. 47).

De voorzitter:

Wij gaan opnieuw hoofdelijk stemmen.

De heer Van der Ham (D66):

Volgens mij is niemand de zaal ingekomen of uitgegaan en zijn de verhoudingen identiek. Wij hoeven niet opnieuw hoofdelijk te stemmen.

De heer Madlener (PVV):

Ik stel toch een hoofdelijke stemming voor.

De voorzitter:

Dan gaan wij over tot hoofdelijke stemming.

Vóór stemmen de leden: Ouwehand, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, Samsom, Smeets, Spekman, Tang, Tichelaar, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, De Wit, Wolbert, Arib, Azough, Besselink, Blom, Boelhouwer, Bouchibti, Bouwmeester, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van Gent, Van Gerven, Gill'ard, Halsema, Hamer, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens en Marijnissen.

Tegen stemmen de leden: De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Pechtold, Remkes, De Roon, De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Teeven, Van Toorenburg, Uitslag, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Anker, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Van Beek, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Kamp, Knops, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, Koşer Kaya, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van Miltenburg en Neppérus.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 76 tegen 56 stemmen is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Roemer/Roefs (31305, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven