Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de agenda van de Europese Raad (21501-20, nr. 386);

een, van de minister van Justitie, inzake antwoorden op vragen van de leden Van der Ham, Bosma en Teeven (31200-VI, nr. 169);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake aanbieden brief aan de president van de Algemene Rekenkamer (29628, nr. 94);

 • een, inzake beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Van Haersma Buma en Koopmans (31200-VII, nr. 69);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (31511);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van conceptbesluit inrichting Evaluatie en de adviescommissie Passend Onderwijs (31497, nr. 2);

een, van de minister van Financiën, over oorzaken van de internationale voedselcrisis (21501, nr. 385);

vier, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de stand van zaken Probo Koala (22343, nr. 194);

 • een, inzake kabinetsstandpunt advies van de Advies Raad gevaarlijke Stoffen (29383, nr. 110);

 • een, inzake classificeren van grond en baggerspecie als afvalstof (30015, nr. 25);

 • een, over het formeel regelen voor de Leefomgeving (31201, nr. 40):

twee, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, inzake reactie rapport van Human Rights Watch (29700, nr. 56);

 • een, over afschaffing kerstfeest voor het personeel van het Openbaar vervoerbedrijf Amsterdam (31200-XVIII, nr. 68);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de stand van zaken Maliebaanspoor (29984, nr. 140);

 • een, over milieuzonering voor personenauto's invoeren in Amsterdam (31305, nr. 38);

een, van de minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over verlenging van OV-ambassadeur mevrouw Van Nieuwenhoven (23645, nr. 222);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de Toekomstvisie Taxi (25910, nr. 86);

 • een, over de nota Waterveiligheid (27625, nr. 120);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake antwoorden op vragen van het lid Aptroot (28479, nr. 35);

 • een, ten geleide van aanbieding Industriebrief Industrie: een wereld van oplossingen (29826, nr. 32);

 • een, inzake advies over het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet (31374, nr. 28);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de uitkomsten onderzoek naar illegale vangst van zalm, zeeforel en anderen trekvissen (29664 en 29675, nr. 16);

 • een, over de 60ste conferentie Internationale Walvisvaart (31200-XIV, nr. 226);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake het advies Evenwichtig Ondernemingsbestuur (31083, nr. 22);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van afschrift van brief van de commissie nadeelcompensatie (27659, nr. 101);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het plan voor dementiezorg (25424, nr. 68);

twee, van de minister voor Jeugd en Gezin, te weten:

 • een, over de visie toekomst Glen Mills School (29815 en 24587, nr. 143);

 • een, over de voortgang van aanpak van de wachtlijst in de provinciale jeugdzorg (29815, nr. 145).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Financiën, ten geleide van Voorstel van wet houdende wijziging van enige belastingwetten;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake reactie op brief Vecht voor tunnels Muiden en Weesp.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

Naar boven