Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de stemmingslijst van a.s. dinsdag:

  • - de voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad (31502);

  • - de brief van het Presidium over beëindiging van de status van groot project van het project SUWI (26448, nr. 370);

Voorts stel ik voor, de spreektijden bij het debat over de Voorjaarsnota nader vast te stellen op 15 minuten voor de fracties van het CDA, de PvdA, de SP en de VVD, 10 minuten voor de fracties van de PVV, GroenLinks en de ChristenUnie, 7 minuten voor de fracties van D66, de PvdD en de SGP en 3 minuten voor het lid Verdonk.

Tot slot stel ik voor, de spreektijden bij het debat over het rapport van de commissie-Bakker en het mogelijke debat over pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) vast te stellen op 8 minuten per fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Het kan snel gaan. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg over het verplichte eigen risico in de Zorgverzekeringswet op de plenaire agenda plaatsen. Namens de heer De Wit verzoek ik u, het verslag van het algemeen overleg op 19 juni over opheffing van het bordeelverbod op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Deze VAO's zullen worden toegevoegd aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan mevrouw Vietsch.

Mevrouw Vietsch (CDA):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over aanbesteding van het Rijksmuseum op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Het VAO wordt toegevoegd aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Er zijn klantenstops voor de thuiszorg aangekondigd in de provincies Brabant, Gelderland, Limburg en Drenthe. De staatssecretaris heeft echter tegen ons gezegd dat dit deze zomer niet zou gebeuren. Daarom wil ik daar graag een spoeddebat over aanvragen.

De voorzitter:

Ik constateer dat niemand het woord wenst over dit verzoek. Dan heeft u volgens mij geen steun, maar er is volgende week wel een groot debat over de AWBZ. Het moet lukken om dit onderwerp dan even aan te stippen.

Het woord is aan de heer Van Bochove.

De heer Van Bochove (CDA):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over de verdeling van extra wijkengeld op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wij zullen dit VAO toevoegen aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan de heer Roemer.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Vanmorgen tijdens de procedurevergadering heb ik even iets anders geroepen dan de bedoeling was, dit in de richting van de collega's, maar ik wil het verslag van het algemeen overleg over de ov-chipcard graag aan de agenda van volgende week toevoegen.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO toevoegen aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan de heer Van Dam.

De heer Van Dam (PvdA):

Voorzitter. Vanmorgen was in verschillende kranten het verontrustende bericht te lezen dat uit wetenschappelijk onderzoek in België blijkt dat ratten sneller overlijden door gsm-straling en dat hier mogelijk ook gevolgen uit getrokken moeten worden voor mensen. Ik verzoek de regering om ons voor het eind van het zomerreces een appreciatie van dit onderzoek te sturen en daarbij aan te geven of zij verdere stappen overweegt.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik steun het verzoek, maar ik wil nog wel enkele aanvullende vragen zien meegenomen in de brief. Ik wil graag weten welke onderzoeken er in Nederland lopen naar de effecten van gsm-straling op dieren. Ik wil de onderzoeksrapporten er ook bij betrekken.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Mijnerzijds is er ruime steun voor het verzoek. Ik heb nog een aanvullende vraag. In het verleden heeft de regering zich bij herhaling gebaseerd op onderzoek, zoals uitgevoerd of bestudeerd door de Gezondheidsraad. Deze vraag zal in dat gremium opnieuw gesteld moeten worden.

De voorzitter:

Mijnheer Van Dam, u hebt steun voor het verzoek. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Dam (PvdA):

Staat u mij toe om op basis van de vraag van de heer Vendrik nog een kleine verduidelijking te geven. Ik verwacht van de regering daadwerkelijk een appreciatie. Dit zou wat mij betreft kunnen betekenen dat de regering hiervoor advies inwint bij de Gezondheidsraad, maar niet dat zij de vraag doorgeleidt naar de Gezondheidsraad.

De voorzitter:

Dat is helder.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik verzoek de leden iets rustiger te zijn; Voorzitterik kan bijna niet horen wat er gezegd wordt.

Het woord is aan mevrouw Schippers.

Mevrouw Schippers (VVD):

Voorzitter. Namens de heer Kamp wil ik vragen om het verslag van het algemeen overleg over het flankerend beleid voor MOE-landen op de plenaire agenda te zetten.

De voorzitter:

Wij zullen dit punt toevoegen aan de agenda van volgende week.

Ik vraag de leden die de presentielijst nog niet hebben getekend om dat nu alvast te doen. Dat scheelt dadelijk tijd.

Het woord is aan mevrouw Schreijer-Pierik.

Mevrouw Schreijer-Pierik (CDA):

Voorzitter. Ik wil namens de vaste commissie voor LNV graag een VAO aanvragen over de VWA en diertransporten.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO toevoegen aan de agenda van volgende week.

Het woord is aan mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Onlangs hebben wij een spoeddebat gehad over tekorten in de kraamzorg, met name in de zomermaanden. De minister heeft een aantal toezeggingen gedaan, zoals het ter beschikking stellen van vakantiehuisjes en nieuwe afspraken met zorgverzekeraars. Vandaag bereiken ons echter nieuwe berichten dat dit probleem nog steeds speelt. Ik zou de minister graag het verzoek willen doen om ons de toezeggingen die tijdens het spoeddebat zijn gedaan, schriftelijk te doen toekomen en in te gaan op de concrete situatie, zoals deze zich nu voordoet in een aantal regio's.

De voorzitter:

Wanneer wilt u deze brief ontvangen?

Mevrouw Arib (PvdA):

Deze week, voorzitter.

Mevrouw Langkamp (SP):

Ik wil dit verzoek uiteraard graag steunen. Ik zou tevens de beantwoording van schriftelijke vragen in deze brief meegenomen willen zien. Het is wel jammer dat mevrouw Arib destijds onze motie niet gesteund heeft, want dan...

De voorzitter:

Nee, mevrouw Langkamp, geen politiek, alleen procedure.

Mevrouw Schermers (CDA):

De CDA-fractie heeft geen behoefte aan een brief op dit moment. Wij hebben nog geen maand geleden een spoeddebat gehad over dit belangrijke onderwerp. Wij hebben na de vakantie een uitgebreid debat over verloskunde, dus wij hebben geen behoefte aan een brief op dit moment.

De voorzitter:

Dat is helder. Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven