Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 100, pagina 7099-7100

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat met de regering over het eindrapport "Tijd voor Onderwijs" van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (31007, nr. 6), te weten:

- de motie-Depla over versoepeling van de regelgeving voor deelname aan het volwassenenonderwijs (31007, nr. 18);

- de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar wetgeving voor het bevorderen van gemengde scholen (31007, nr. 20);

- de motie-Jasper van Dijk over het voorkomen van aantasting van het aanbod van volwassenenonderwijs (31007, nr. 21);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Depla over het opnieuw bezien van de rol van de inspectie (31007, nr. 22);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Pechtold over een samenhangend onderwijsbeleidsplan (31007, nr. 23);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over een verplichte begintoets in het primair onderwijs (31007, nr. 24);

- de motie-Fritsma over onderzoek naar de gevolgen van de massa-immigratie op het Nederlands onderwijs (31007, nr. 25);

- de motie-Fritsma over omvorming van de basisberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo tot de ambachtsschool (31007, nr. 26).

(Zie vergadering van 18 juni 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Depla stel ik voor, zijn motie (31007, nr. 18) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Depla (31007, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Dijsselbloem heeft aanbevolen, de rol van de onderwijsinspectie opnieuw te bezien, maar dat de regering deze aanbeveling niet overneemt omdat het toezichtskader van de inspectie reeds voldoende gesanctioneerd zou zijn;

overwegende dat de inspectie in staat zou moeten worden gesteld, eerder een school met achterblijvende onderwijsprestaties onder verscherpt toezicht te stellen;

overwegende dat de rol van de Tweede Kamer bij de vaststelling van het toezichtskader van de inspectie in de wet zou moeten worden verankerd;

van mening dat elementen die te maken hebben met de eigen didactische visie van de inspectie uit het toezichtskader zouden moeten worden geschrapt;

van mening dat de toezichthoudende en handhavende rol van de inspectie duidelijk zou moeten worden gescheiden van de meer adviserende rol richting minister en scholen;

verzoekt de regering, deze aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem te verwerken in de nieuwe Wet op het toezicht die dit najaar naar de Kamer wordt gezonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (31007).

Op verzoek van mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink en de heer Depla stel ik voor, hun gewijzigde motie (31007, nr. 27) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31007, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31007, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Pechtold (31007, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31007, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31007, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (31007, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.