Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 79, pagina 5567

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het eindrapport "Tijd voor Onderwijs" van de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (31007, nr. 6), te weten:

- de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over de constructieve bijdrage van het rapport aan het herstel van vertrouwen in het onderwijs (31007, nr. 15);

- de motie-Halsema/Jasper van Dijk over een vervolgopdracht aan de commissie (31007, nr. 16).

(Zie vergadering van 17 april 2008.)

In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. (31007, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Halsema/Jasper van Dijk (31007, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.