Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het volgende voorstel van (rijks)wet Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota "Werken aan winst" (Wet werken aan winst) (30572).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de Nederlandse kandidatuur voor de onlangs opgerichte VN-Mensenrechtenraad (30300-V, nr. 128);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de notitie "Kabinetsanalyse Europese bezinningsperiode" (30303, nr. 20);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van acht fiches (22112, nr. 445);

een, van de minister van Justitie, inzake ingrijpende modernisering van de sanctietoepassing (30300-VI, nr. 164);

een, van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, (23490, nr. 419);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de ontwikkeling Sterkte Nederlandse Politie (30300-VII, nr. 61);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de verplaatsing van scholen (en vbo-afdelingen) (28504, nr. 20);

een, over het wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs (30387 en 22452, nr. 53);

een, van de minister van Financiën, over de evaluatie van de meld- en identificatieplicht van de handelaren in zaken van grote waarde (30576);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

  • een, over het project Militaire satelietcommunicatie (25886, nr. 8);

  • een, ten geleide van de zevende jaarrapportage over het project "Vervanging pantservoertuigen M577 een YPR" (26396, nr. 54);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake de Tijdelijke subsidieregeling CO2-reductie (28240, nr. 44);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over de aanpak van de regionale netwerkanalyses (29644, nr. 66);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de vermindering van de regeldruk (29515, nr.143);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

  • een, over de recente ontwikkelingen uitbraken van klassieke varkenspest (KVP) (25229, nr. 71);

  • een, over het doden van niet geïdentificeerde runderen (30300-XIV, nr. 88);

  • een, over de afspraken herinrichtingen van het fytosanitaire inspectiestelsel (30300-XIV, nr. 89);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de visie van het kabinet op de toekomst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO) (25695, nr. 35);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over de nieuwe subsidieregeling Fonds voor patiënten en gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden (29214, nr. 16);

  • een, over de stand van zaken in het declaratieverkeer tussen huisartsen en zorgverzekeraars (29689, nr. 91);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

  • een, over Meerjarenplan en Jaarwerkprogramma 2006 van de Inspectie Jeugdzorg (29815, nr. 72);

  • een, inzake reactie op de evaluatie van de Embryowet (30486, nr. 2);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Controle van aangiften inkomstenbelasting particulieren (30575).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van het lid Smits c.s., ten geleide van het voorstel van wet van de leden Smits, Rouvoet en Azough tot wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met uitbreiding van de reikwijdte tot het primair en het voortgezet onderwijs (30570).

Deze stukken zijn al gedrukt en rondgedeeld en voor advies naar de Raad van State gezonden;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake onderzoek ontkoppeling grondeigendom en ontwikkelingsrecht;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake adviesaanvraag Gezondheidsraad normstelling asbest;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake de problematiek rondom taxivervoer.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

Naar boven