Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer inzake de rampenbestrijding van Schiphol, te weten:

- de motie-Van Heteren c.s. over de compensatieregeling (29517, nr. 16);

- de motie-Van Heteren c.s. over de accidentenafhandeling (29517, nr. 17).

(Zie vergadering van 31 mei 2006.)

In stemming komt de motie-Van Heteren c.s. (29517, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heteren c.s. (29517, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven