Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken over gezinsvorming (19637, nr. 1052).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven