Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Veiligheidsprogramma, te weten:

- de motie-Van Heemst over cellen voor veelplegers (28684, nr. 15);

- de motie-Nawijn/Eerdmans over het terugdringen van geweldsdelicten, winkelcriminaliteit en inbraken (28684, nr. 16).

(Zie vergadering van 30 september 2003.)

De voorzitter:

De heer Van Heemst heeft gevraagd de stemming over zijn motie op stuk nr. 15 aan te houden, zodat wij thans alleen over de motie op stuk nr. 16 zullen stemmen.

In stemming komt de motie-Nawijn/Eerdmans (28684, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven