Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

vier, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, te weten:

 • een, over het onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman inzake de behandeling van burgercorrespondentie (29200-III, nr. 8);

 • een, over de procedure rond de opvolging van de minister van Buitenlandse Zaken (29299);

 • twee, ten geleide van een afschrift van een koninklijk besluit d.d. 1 oktober 2003 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2003 houdende benoeming van dr. B.R. Bot tot minister van Buitenlandse Zaken (29229, nrs. 2 en 4);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over de Thematische Medefinanciering ronde 2004-2007 (27433, nr. 18);

 • een, ten geleide van een verslag van het werkbezoek aan Colombia, Nicaragua en Guatemala (29200-V, nr. 6);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twaalf fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 285);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van informatie over de wijze waarop het Meldpunt Kinderporno en het Meldpunt Discriminatie functioneren (28197, nr. 15);

 • een, van de ministers van Justitie en voor Vreemdelingenzaken en Integratie, ten geleide van de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 2 en 3 oktober 2003 (23490, nr. 292);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, over het verbeteren van de informatiehuishouding van de Nederlandse politie (28791, nr. 4);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de vorderingen en resultaten tot nu toe, die betrekking hebben op alle beleidsterreinen van het departement (28248, nr. 42);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Ecofin-raad van 7 oktober 2003 te Luxemburg (21501-07, nr. 413);

 • een, ten geleide van vragen van het lid Van de Camp over een brief van het kabinet waarin alle departementen aangeven hoe zij de subsidietaakstelling hebben ingevuld (29200, nr. 30);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over Link-16 (27487, nr. 3);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het verslag van de informele Transportraad op 4 en 5 juli 2003 en de geannoteerde agenda voor het onderdeel transport van de Transport, Telecommunicatie en Energieraad op 9 oktober 2003 (21501-33, nr. 35);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake de partiële herziening van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (29226);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van de notitie "Schoon Fossiel" (28241, nr. 6);

een, van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het vervolg van het project Sociale Zekerheid en Zorg (25253, nr. 4);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de motie van het lid Atsma over schoolfruit, 27400-XVI, nr. 50 (29200-XVI, nr. 6);

een, van het lid Crone c.s., inzake Besluit verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 (29044, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake het voornemen van de vaste commissie voor Europese Zaken om tien kandidaat-lidstaten te bezoeken;

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het rapport inzake de evaluatie van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen Rwanda en Nederland;

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake Publiekscampagne over Europa;

twee, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, ten geleide van het tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire inzake de eenmalige regeling voor asielzoekers;

 • een, ten geleide van het rapport Onderzoek Leges IND d.d. 25 januari 2001;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake onderzoek tarieven gemeentelijke leges;

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het eindrapport Commissie van advies over het solidariteitsfonds;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het rapport van de Onderwijsmeter 2003;

vijf, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van het eindrapport Deloitte & Touche;

 • een, inzake evaluatie eindtermen Maatschappijoriëntatie inburgering;

 • een, ten geleide van de notitie "doelgericht naar 2010";

 • een, ten geleide van voortgang convenant onderwijsprogrammering mbo;

 • een, inzake studentenhuisvesting;

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over Eigentijds begroten;

 • een, inzake Evaluatie Rijksbegrotingvoorschriften 2003;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake kengetallen APA/ATR-praktijk 2003;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake Villapark Lingemeer;

vier, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van afschrift van brief van het antwoord van de gemeente Heythuysen inzake de agrarische stankwetgeving die op 1 mei 2003 in werking is getreden;

 • een, ten geleide van het rapport "Overheidsmonitor, jaarrapportage 2002";

 • een, ten geleide van het doelgroepbeleid Milieu en Industrie jaarrapportage 2001;

 • een, ten geleide van het rapport RIVM inzake nuchter omgaan met risico's;

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, inzake Baggerspecieproject Koegorspolder;

 • een, inzake voorbereiding AO Ruimte voor de Rivier;

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake problematiek rond inkoopmacht;

 • een, ten geleide van resultaten Cognitive Functions And Mobiles, COFAM, onderzoek van TNO;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, inzake de beleidslijn coëxistentie van gg-gewassen, conventionele en biologische gewassen;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het evaluatierapport van het onderzoeksbureau APE inzake "REA scholingsinstituten";

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten inzake de afschaffing van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor houders van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd;

 • een, ten geleide van een rapportage inspectieproject "Cytostatica en narcosegassen" en onderzoeksrapport "Blootstelling aan inhalatieanesthetica buiten ziekenhuizen";

 • een, inzake onderzoek naar de effecten van beleid en conjunctuur op het bijstandsvolume;

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake regeling lijsten tabaksingrediënten;

 • een, inzake beantwoording van brief van de Vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem;

 • een, inzake brief van mw. Karaszkiewicz te Velp over vergoeding T3 medicijnen;

 • een, inzake zorginnovatie en bezuinigingen;

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake tijdelijke vergoedingsregeling;

 • een, inzake cliëntondersteuning van ouderen;

 • een, ten geleide van het jaarrapport Wet afbreking zwangerschap.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van de Stichting Kernvisie, inzake afschrift van brief aan de minister-president, minister van Economische Zaken en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het voortbestaan van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI), het nationaal universitair onderzoekinstituut op het gebied van ioniserende straling;

een, van J.W.H. de Vries, inzake afschrift van brief aan het CVZ over onder andere de AWBZ.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven