Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Hoge Colleges van Staat, Kabinet der Koningin, Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) voor het jaar 2004 (29200 II).

De artikelen 1 t/m 3 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek tot het invoegen van een nieuw artikel 4 (stuk nr. 6, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 4 wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, zoals die is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 6, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven