Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2004 (29200 III),

- van:

- de motie-Van Bommel over deelname van een vertegenwoordiger uit de BVE-sector aan het Innovatieplatform (29200 III, nr. 9);

- de motie-Van Bommel over bekostiging van politieke assistenten (29200 III, nr. 10);

- de motie-Van Bommel over bekostiging van werkkamer en pied à terre voor bewindspersonen (29200 III, nr. 11);

- de motie Herben over openstelling van het Catshuis en Paleis Noordeinde (29200 III, nr. 12).

(Zie vergadering van 1 oktober 2003.)

De artikelen 1 en 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 7, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 3.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 3 wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, zoals die is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek (stuk nr. 7, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen wordt aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (29200-III, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (29200-III, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (29200-III, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Herben (29200-III, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven