Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen; Rabat, 30 november 1999 (27440, R1666);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over de actuele situatie in Indonesië (26049, nr. 33);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over De Hoorn van Afrika (22831, nr. 10);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de jaarverslagen van de Cordaid, Hivos, Icco, Novib, PSO, VNG, NCDO, FNV-CNV en VMP (27400-V, nr. 5);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake de Begrotingsraad (21501-03, nr. 39);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport van de MDW-werkgroep Onteigeningswet (24036, nr. 174);

 • een, inzake Uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (26269, nr. 32);

 • een, inzake antwoorden op vragen van de leden Van Oven en Santi (27400-VI, nr. 8);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de Contourennota modernisering rechterlijke organisatie (26352, nr. 33);

twee, van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (25877, nr. 13);

 • een, inzake Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (pensioenopbouw, waarde-overdracht en waarde-overname alsmede enige andere onderwerpen) (26043, nr. 17);

een, van ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, inzake het Beleidsplan Nederlandse Politie (1999-2002) (26345, nr. 43);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over besprekingen tussen een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds en de Nederlandse Antillen (27400-IV, nr. 3);

een, van de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, inzake oprichting Stichting kenniscentrum grotestedenbeleid (27447);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake aanpassing scholenbestand (25167, nr. 4);

 • een, inzake het advies "Samen verder" (27400-VIII, nr. 3);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Ecofin-raad en van de gecombineerde Ecofin- en JuBi-raad (21501-07 en 23490, nr. 297);

 • een, over de voorbeeldbegrotingen "Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording" (26573, nr. 49);

 • een, ten geleide van de nota over de toestand van 's Rijks financiën (27400, nr. 32);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over milieuzorg (20633, nr. 11);

 • een, inzake Partiële herziening planologische kernbeslissing Nationaal ruimtelijk beleid (25180, nr. 114);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake evaluatie Huursubsidiewet (27445);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het Nederlandse deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs (22026, nr. 123);

 • een, over de Betuweroute (22589, nr. 174);

 • een, inzake Wijziging van het Reglement Rijnpatenten 1998 (27446);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over voedselveiligheid (26991, nr. 34);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het Programma internationaal natuurbeheer 1996-2000 (24408, nr. 3);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake het standpunt op het advies "Professionals in de gezondheidszorg" (27400-XVI, nr. 6);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over wachttijden in de curatieve zorg (25170, nr. 20);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage Beleidskader jeugdzorg 2001-2004 (27410, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake het ontwerp-VN-verdrag;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake toezending plandocumenten belastingdienst 2001-2005;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake permanente bewoning van recreatieverblijven;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het rapport van de adviescommissie m.b.t. de woningbouwlocatie Oolder Veste;

een, van de minister van Economische Zaken, inzake evaluatie accountantswetgeving.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende adressen:

een, van A. Sap te Bergen op Zoom, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw H. Groenewold te Emmen, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van L.J.M. de Witte, met betrekking tot samenvoeging twee mestnummers;

een, van A.M. Frauenfelder te Drunen, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule voor het verlenen van dispensatie inzake verjaringstermijn van aanslagen 1992 t/m 1994;

een, van C.J. Juriaans te Amsterdam, met betrekking tot een klacht tegen een ambtenaar, werkzaam bij de belastingdienst.

Deze adressen zijn in handen gesteld door de commissie van de Verzoekschriften;

4. een brief van de Vereniging van Tigray Nederland, inzake uitzending Nederlandse militairen naar Eritrea.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

5. de volgende brieven:

een, van J. Hendriks, inzake ingediende schadeclaims bij de Staat der Nederlanden;

een, van D. ter Koele, over een legale prostitutiebranche;

een, van N.P. van der Horst, inzake aanbieding petitie Nieuw-Guineaveteranen "Zet onrecht recht";

een, van het gemeentebestuur van Ede, inzake motie gemeenteraad Ede over het tracé van de hogesnelheidslijn;

een, van het dagelijks bestuur FNV KIEM, inzake "een pond veren II".

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven