Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) in verband met de verhoging van de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal andere wetten (27095).

(Zie vergadering van 12 oktober 2000.)

De artikelen I en II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bijleveld-Schouten (stuk nr. 8, I) tot het laten vervallen van artikel III.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven