Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-2001nr. 43, pagina 3400-3402

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. vier koninklijke boodschappen, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) (27586);

Aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (Implementatie vestigingsrichtlijn advocaten) (27587);

Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27588);

Samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren (27589).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 179);

 • een, ten geleide van verslag besprekingen tussen Nederland en Noord-Korea (27400-V, nr. 47);

vijf, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur betreffende het aantal verbindingsofficieren dat de lidstaten naar Europol mogen afvaardigen (26222, nr. 5);

 • een, over het verruimen van DNA-onderzoek (26271, nr. 16);

 • een, ten geleide van een exemplaar van de door het College van procureurs-generaal vastgestelde Aanwijzing prioritering DNA-onderzoeken (26271, nr. 17);

 • een, inzake internetomgeving van technische beschermingsmaatregelen (26538, nr. 4);

 • een, over slachtofferzorg van zittend personeel van politie en openbaar ministerie (27400-VI, nr. 45);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over evaluatie Kosovo (19637, 22181, nr. 556);

 • een, inzake wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (Wet openstelling huwelijk) (26672, nr. 13);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake advies van de Rfv (27400-B en 27400-C, nr. 8);

twee, van de minister voor het Grote Steden- en Integratiebeleid, te weten:

 • een, over de gemeentelijke plicht tot huisvesting van de doelgroep VVTV'ers en de inburgering van deze categorie statushouders (19637, 27083, nr. 557);

 • een, inzake toetreding van buitenlandse artsen tot de Nederlandse zorgmarkt (27223, 27400, nr. 13);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (24036, nr. 188);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over voortgang departementen en gelieerde organisaties (25107, nr. 49);

 • een, inzake uitkomsten met betrekking tot het EMU-saldo over 2000 (27503, nr. 7);

 • een, inzake Evaluatie Interdepartementale beleidsonderzoek (27592);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van een notitie over de technische en de juridische aspecten van het grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen (27591);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over de mogelijke risico's van verarmd uranium (27580, nr. 3);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het eindrapport van het ZBO-project van het Service Centrum Grond (22343, nr. 52);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over toezichtsarrangementen zelfstandige bestuursorganen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (27400-XI, nr. 50);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een overzicht van zaken geregeld in de Wet Goederenvervoer over de Weg (Wgw) die afwijken van de Europese regelgeving (27400-XII, nr. 55);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over memorandum inzake de Schelde-verdieping (26980, nr. 8);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten (TOP) (27400-XIII, nr. 46);

 • een, over Structuurverandering elektriciteitssector (25097, nr. 43);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over het Non Proliferatie Verdrag (22054, nr. 54);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda voor de op 29 en 30 januari 2000 te Brussel te houden vergadering van de Europese Ministers van Landbouw (21501-16, nr. 282);

 • een, ten geleide van nadere informatie omtrent de stand van zaken in het BSE-dossier (24668, nr. 52);

drie, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake de inzet van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) (23972, nr. 51);

 • een, over Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000-2003 (27223, nr. 14);

 • een, over centrale aanbevelingen van de Stichting van de arbeid (27400-XV, nr. 48);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het gebruik van (stam)cellen voor transplantatiedoeleinden (26639, nr. 15);

 • een, over Interpellatie inzake huisartsenzorg (27583 en 27401, nr. 2);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het rapport van de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie (CTU) (26631, nr. 11).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake derde fase herziening rechterlijke organisatie;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over Uitwerking Onderwijsbeleidsbrief;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, adviesaanvraag Onderwijsraad over de gewichtenregeling;

 • een, adviesaanvraag Onderwijsraad over het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de tekst van de speech van minister Zalm t.g.v. Berner Unie jaarvergadering;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake Architectenregister;

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het Werkprogramma Raad voor Verkeer en Waterstaat;

 • een, over Benchmark leerlingenvervoer;

vier, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake wijziging AMvB's i.v.m. Aanpassingswet OOW;

 • een, inzake Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

 • een, inzake Onderzoek Ctsv naar WW-toepassing bij ontslag wegens reorganisatie;

 • een, inzake Wijziging van het besluit categorieën van verzekerden WTZ 1998 in verband met de inwerkingtreding van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief, van G. de Koster, over uitbetalingen aan betrokkenen van Japanse Interneringskampen.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

5. de volgende adressen:

een, van mevr. H. Rahbarifar-Garstman te Nieuwegein, met betrekking tot een verblijfsvergunning voor haar echtgenoot;

een, van Adviesgroep De Baak te Nieuwerkerk, met betrekking tot een klacht bij de Belastingdienst in verband met het zoekraken van een belastingaangifte;

een, van V.R. Thakoer te 's-Gravenhage, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1999;

een, van J. Heuvelman en mevr. G. Heuvelman-Opschoor te Krimpen aan den IJssel, met betrekking tot het alsnog toestaan met ingang van het boekjaar 1995 een reserve assurantie eigen risico cascoschaden te vormen.

Deze adressen zijn in handen van de commissie voor de Verzoekschriften;

6. een brief van de Staten van de Nederlandse Antillen, ten geleide van een motie die is aangenomen in de openbare vergadering van donderdag 21 december 2000.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage;

7. de volgende brieven:

een, van I. Pabbruwe, inzake Indische tegoeden;

een, van Mts. Oude Wocherink-Moleman, over moeilijkheden op hun agrarisch bedrijf;

een, van J. Meijer, inzake onrecht wetsvoorstel minister Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het verbod van fokken van bepaalde hondenrassen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door de zenden aan de betrokken commissies;

8. de volgende brieven:

een, van A.J. Tonino, inzake de Maaswerken;

een, van M. Mourik, ten geleide van de tekst van de aangifte tegen Jorge Zorreguieta die gezonden is aan het College van Procureurs-Generaal;

een, van de Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie "Vormingen", inzake debatten biotechnologie waaronder genetische manipulatie van gewassen;

een, van E. Stallen, inzake protest aan de regering van Nigeria over ongeoorloofde gedragingen tegen Barija Magazw;

een, van het Talenhuis, inzake aanbieding van het wetboek van het Islamitisch strafrecht.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.