Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 25, pagina 1593-1594

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (26200 IV), en over:

- de motie-Rosenmöller/Scheltema-de Nie over het beheer van de nationale parken (26200 IV, nr. 7);

- de motie-Rosenmöller over uitzendingen van de Wereldomroep (26200 IV, nr. 8);

- de motie-Scheltema-de Nie over prioriteit voor de jeugdhulpverlening (26200 IV, nr. 9);

- de motie-Van Middelkoop over modernisering van het Statuut (26200 IV, nr. 10);

- de motie-Van der Knaap over de sociaal-economische problematiek (26200 IV, nr. 11);

- de motie-Van der Knaap over een uniforme toelatingsregeling voor alle delen van het Koninkrijk (26200 IV, nr. 12);

- de motie-Gortzak over een bestuurlijk akkoord (26200 IV, nr. 13).

(Zie vergadering van 11 november 1998.)

De artikelen 1 t/m 3, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie-Scheltema-de Nie (26200-IV, nr. 9) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een stringent begrotingsbeheer strakke prioriteitenstelling bij projecten noodzakelijk maakt;

constaterende, dat de hulp aan jeugdigen op de Antillen nog zeer beperkt is en dat uitbreiding van de ambulante hulp noodzakelijk is ter voorkoming van langdurige hulpsituaties;

verzoekt de regering bij het prioriteitstellingsoverleg met de Nederlandse Antillen en Aruba ook de jeugdhulpverlening te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (26200-IV).

Op verzoek van de heer Van der Knaap stel ik voor, zijn moties (26200-IV, nrs. 11 en 12) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rosenmöller/Scheltema-de Nie (26200-IV, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (26200-IV, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Scheltema-de Nie (26200-IV, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop (26200-IV, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gortzak (26200-IV, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.