Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend in het debat over de bestuurlijke verhoudingen bij de regiopolitie Groningen, te weten:

- de motie-Rabbae over vervanging van de beheersdriehoek (25840, nr. 4);

- de motie-Koekkoek over het op zeer korte termijn nemen van alle nodige maatregelen (25840, nr. 5);

- de motie-Van den Berg over een nota, bevattende een analyse van de geweldsproblematiek en een aanzet voor een integrale aanpak (25840, nr. 6).

(Zie vergadering van 15 januari 1998.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rabbae stel ik voor, zijn motie (25840, nr. 4) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Naar ik begrepen heb, zal de motie-Koekkoek worden ingetrokken. De heer Koekkoek zal dit toelichten.

De heer Koekkoek (CDA):

Voorzitter! Met de motie op stuk nr. 5 wilden wij uitdrukking geven aan het gevoelen van de Kamer dat de veiligheid van de burgers en hun vertrouwen in de overheid ernstig zijn geschaad door de gebeurtenissen in Groningen. In de motie wordt de regering gevraagd op zeer korte termijn de nodige maatregelen te nemen en de Kamer vóór 1 februari te informeren. Minister Dijkstal heeft gezegd dat hij het met deze motie eens is. De toezeggingen van de regering op dit punt staan; wij krijgen de informatie vóór 1 februari. Nu is mij gebleken dat de regeringsfracties tegen deze motie zullen stemmen, hoewel zij het ermee eens zijn. Ter voorkoming van verwerping van een motie die zal worden uitgevoerd, trek ik de motie in.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Koekkoek (25840, nr. 5) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

In stemming komt de motie-Van den Berg (25840, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

De heer Van den Berg (SGP):

Voorzitter! Ik wil even een vraag van orde stellen. Formeel staat alleen geagendeerd de grondwetsherziening inzake het briefgeheim. Inmiddels is er een gewijzigd amendement gekomen op het wetsvoorstel inzake het binnentreden in woningen, dat vorige week tijdens de stemmingen is aangehouden. Ook de brief van de regering heeft daar betrekking op. Ik mag toch aannemen dat beide grondwetsherzieningen nu in discussie kunnen zijn? Eigenlijk is er dus sprake van een heropening van het wetsvoorstel inzake het binnentreden.

De voorzitter:

Het lijkt mij dat wij dit, ook vanwege de samenhang, gezamenlijk kunnen behandelen onder een en dezelfde paraplu.

Naar boven