Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie over het kloneren van mensen, te weten:

- de motie-Stellingwerf c.s. over het ondertekenen van het protocol over het verbod op het kloneren van mensen (25835, nr. 1).

(Zie vergadering van 14 januari 1998.)

De voorzitter:

De heer Stellingwerf wil zijn motie aanhouden en dit toelichten.

De heer Stellingwerf (RPF):

Voorzitter! Tijdens het interpellatiedebat van vorige week heeft de minister gezegd dat zij een brief zou schrijven. Deze brief is nog niet bij ons aangekomen. Omdat naar aanleiding van deze brief mogelijk toch het protocol wordt ondertekend, lijkt het mij verstandig de motie op dit moment aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Stellingwerf stel ik voor, zijn motie (25835, nr. 1) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven