Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijk boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Goedkeuring van het op 14 maart 1997 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol (Trb. 1997, 98 en 262) (25683);

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (25828).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, over het plan "kortetermijnmaatregelen gevangenis Koraal Specht" (25600-IV, nr. 22);

vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de actuele ontwikkelingen in Cyprus (21501-02, nr. 229);

 • een, over de actuele ontwikkelingen in Turkije (21501-02, nr. 230);

 • een, ten geleide van het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (23908, R1519, nr. 28);

 • een, over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Nederland en Mongolië (25600-V, nr. 51);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over de stichting IntEnt (25516, nr. 3);

 • een, over Zimbabwe (25600-V, nr. 50);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over de Europese opstelling ten opzicht van de situatie in Algerije (21501-02, nr. 228);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over openstaande vragen uit het AO van 9 december 1997 (19637, nr. 304);

een, van de staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een overzicht van de projecten die zijn gefinancierd in het kader van de intensivering van het internationaal cultuurbeleid (25270, nr. 3);

zes, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over een terugnameregeling tussen de lidstaten van de Europese Unie en Turkije (23490, nr. 88);

 • een, ten geleide van het rapport van de commissie rechten en plichten van echtgenoten (23761, nr. 18);

 • een, over de zogenaamde Pikmeer-zaak (25294, nr. 8);

 • een, ten geleide van het rapport "Tijd voor toezicht" van de werkgroep IBO-V en het kabinetsstandpunt in reactie op dit rapport (25318, nr. 9);

 • een, ten geleide van de rapportage "Bestuurlijk onderzoek driehoek Groningen" (25468, nr. 3);

 • een, over het beheer van geld van ter beschikking gestelden (25600-VI, nr. 40);

drie, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over het VVTV-beleid (19637, nr. 308);

 • een, over de instroom van Iraakse asielzoekers en de voortgang in nationaal, EU-, en Schengenverband (19637, nr. 309);

 • een, over Algerije (19637, nr. 310);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de minister van Financiën, over de voorgenomen verkoop van de aandelen in Roccade Informatica Groep NV (24495, nr. 6);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de EU-Onderwijsraad van 20 november te Brussel (21501-06, nr. 21);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen van de vaste commissie voor OCW over de Subsidieregeling ICT in het PO en VO (25733, nr. 10);

 • een, ten geleide van het "examenverslag beroepsopleidingen en NT2" (25600-VIII, nr. 61);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over aankoopbudgetten van Nederlandse musea (25013, nr. 17);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Ecofin-raad van 19 januari 1998 (21501-07, nr. 208);

 • een, over de uitkomsten van de Europese Raad in Luxemburg (21501-20, nr. 63);

 • een, over tegoeden Tweede Wereldoorlog (25839, 25806);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het verslag van de Raad van de Europese Unie (milieu) van 16 december 1997 te Brussel (21501-08, nr. 69);

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over Duurzaam bouwen (24280, nr. 14);

 • een, inzake het niet-gebruik van huursubsidie (25831, nr. 3);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de EU-Transportraad van 10 en 11 december 1997 (21501-09, nr. 78);

 • een, over puingranulaat (25834);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Energieraad van 8 december 1997 (21501-14, nr. 43);

 • een, inzake een nieuw Elektriciteitswet (25097, 25621, nr. 21);

 • een, inzake het millenniumprobleem (25674, nr. 3);

een, van de ministers van Economische Zaken, van Justitie en van Binnenlandse Zaken, ten geleide van het MDW-rapport "Zicht op toezicht" (24036, nr. 73);

vier, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda voor de vergadering van de Europese ministers van landbouw op 20 januari 1998 (21501-16, nr. 191);

 • een, over exportrestituties voor rundvlees (21501-16, nr. 192);

 • een, ten geleide van het verslag van de Visserijraad die plaatsvond op 18 en 19 december 1997 te Brussel (21501-07, nr. 59);

 • een, over huur en verhuur van melkquota (25600-XIV, nr. 52);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de Registratiekamer (25600-XV, nr. 39);

 • een, over de inkomensontwikkelingen in 1998 (25600-XV, nr. 41);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het project "evaluatie maatvoering ri&e" (22187, nr. 54);

 • een, over de Arbo-problematiek inzake kwartsblootstelling in de bouw (25600-XV, nr. 40);

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de fiscale behandeling van de toeslag ex artikel 19 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (20454, nr. 42);

 • een, over tussentijdse wijziging van de hoofdlijnen van het welzijnsbeleid (20454, nr. 43);

 • een, over fysiotherapie of oefentherapie (24124, nr. 65);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de beleidsontwikkelingen op het gebied van de forensische zorg (25715, nr. 2);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de subsidiëring van landelijke zelforganisaties minderheden (25600-XVI, nr. 51);

 • een, ten geleide van de reactie op het advies Vereenzaming in de samenleving (25600-XVI, nr. 52).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over het tweede en derde protocol bij de Algemene overeenkomst betreffende de handel in diensten; Genève;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake evaluatie Invorderingswet 1990;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Convenant verpakkingen II;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het advies "Dialyse" van de Gezondheidsraad;

 • een, ten geleide van de Regeling van heden tot wijziging van de Regeling hulpmiddelen 1996.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, ten geleide van een aantal aangenomen resoluties.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage;

5. de volgende brieven:

een, van de directeur elektriciteit van het ministerie van Economische Zaken, ten geleide van gedoogbeschikking COVRA;

een, van A. Sijbel, over de rechtsstaat;

een, van "Comité Ferwerderadeel Voorwaarts", over "zoekgeraakte stukken";

een, van communicatie TNLI, ten geleide van aanvulling TNLI onderzoeksmap 01.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven