Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijk boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de artikelen 140 en 443 van het Wetboek van Strafrecht (25638).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. drie brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 7 oktober 1997 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 25188, 25306 en 25314, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de sterktecijfers van de politie, de instroom bij het LSOP en het effect van de 36-urige werkweek op de sterkte (25600, nr. 39);

 • een, inzake het ontslag van de heer Brinkman (25600-VII, nr. 9);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, over de Nationale ombudsman 2000 (25650);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het advies van de Raad van State inzake samenwerkingsscholen (24137, nr. 15);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de agenda voor de Ecofin-Raad van 13 oktober 1997 (21501-07, nr. 196);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het Ingekomen stukkenverbeteren van het handhavingsinstrumentarium (22343, nr. 31);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda voor de Transportraad van 9 oktober 1997 (21501-09, nr. 73);

 • een, ten geleide van een overzicht met het verloop van de bezuinigingen in het stads- en streekvervoer over de jaren 1995-2002 (24686, nr. 15);

 • een, over de financiering van de meerkosten van de HSL-Zuid en de Betuwelijn ten laste van het programma Rail/Personen (25600, nr. 37);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, inzake de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en Wetlands en Natuurbeschermingswet (23580, nr. 23);

 • een, over het begrotingsonderzoek LNV (25600-XIV, nr. 5);

een, van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een beleidsnotitie over kinderarbeid (25640);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de reservevorming en solvabiliteit in de Ziekenfondswet (25173, nr. 6).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, ten geleide van het evaluatierapport over de huisvesting van statushouders in gemeenten;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de rapportage "BVE2000, tweede en derde ronde in beeld";

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de voortgang van een onderzoek naar de rentesaldering in het bekostingsstelsel voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het regeringsvoornemen inzake de vierde nota waterhuishouding;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van de eindversie van het Milieuconvenant glastuinbouw;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake de Noodwet geneeskundigen;

 • een, inzake weigering vergunningaanvraag van de Stichting Medvisie Gyneprevent voor borstonderzoek;

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief die heden aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij inzake de verzelfstandiging van de Dienst landbouwkundig onderzoek.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. een brief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, inzake benoeming van een algemeen directeur.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter uitvoering van de richtlijn inzake de beleggerscompensatiestelsels (25623);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - het voorstel van wet van het lid Oudkerk houdende wijziging van artikel 13 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (25408);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (25636);

 • - het wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het terrein van de volksgezondheid (Kaderwet volksgezondheidssubsidies) (25637).

Naar boven