Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Goedkeuring van de op 20 november 1995 te Brussel tot stand gekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds (25036).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de Europa-overeenkomsten waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, de Republiek Letland en de Republiek Litouwen, anderzijds (25043);

een, van de minister van Justitie, over de voortgangsrapportage reorganisatie openbaar ministerie (24034, nr. 14);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de besluiten tot vaststelling van de programma's van eisen voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 1997 (25000-VIII, nr. 6);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de ontwerpagenda voor de Ecofin-raad van 14 oktober 1996 (21501-07, nr. 168);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de toegankelijkheid en vergoeding van de gebitsprotheses (24124, nr. 46);

een, van de werkgroep Subsidieverlening Tankercleaning, inzake een mogelijk onderzoek naar de subsidieverlening aan TCA/TCR (24791, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het raadsadvies over het Meerjarenprogramma verkeersveiligheid;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de rapportage Arbeidsmarkt zorgsector 1996 en "Integrerend OSA-rapport" Arbeid in de zorgsector.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken.

Naar boven