Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 36, item 4

4 Stemmingen moties Evaluaties staatkundige vernieuwing en koninkrijksrelaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de koninkrijksrelaties in den brede, 

te weten: 

  • -de motie-De Graaf c.s. over een evaluatie van het Statuut voor het Koninkrijk (34300-IV, CXIX, letter P); 

  • -de motie-Van Bijsterveld c.s. over het ambt van Rijksvertegenwoordiger (34300-IV, CXIX, letter Q); 

  • -de motie-Ganzevoort c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (34300-IV, CXIX, letter R); 

  • -de motie-Teunissen c.s. over de staat van instandhouding van soorten en habitats in Caribisch Nederland (34300-IV, CXIX, letter T); 

  • -de motie-Nagel c.s. over niet geadministreerde en afgedragen werkgevers- en werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenaren (34300-IV, CXIX, letter U); 

  • -de motie-Ester c.s. over de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeteren (34300-IV, CXIX, letter V). 

(Zie vergadering van 21 juni 2016.) 

De voorzitter:

Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. 

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik constateer dat dit het geval is. 

Mevrouw Teunissen staat al bij de interruptiemicrofoon, dus zij wil vast iets melden. 

Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. De Kamer heeft vanochtend een brief ontvangen van de staatssecretaris van Economische Zaken over de motie onder letter T. Die brief is voor mijn fractie aanleiding om de motie aan te houden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor, haar motie (34300-IV, CXIX, letter T) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Mijnheer Nagel. 

De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. In verband met het onderzoek dat de minister heeft toegezegd, houden wij onze motie onder letter U ook graag aan. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nagel stel ik voor, zijn motie (34300-IV, CXIX, letter U) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de motie-De Graaf c.s. onder letter P. 

De heer Van Kappen (VVD):

Voorzitter. Wij zullen de motie onder letter P steunen, onder de aantekening dat wij het dictum van de motie zodanig interpreteren dat de evaluatie van het Statuut zich toespitst op de inmiddels geconstateerde knelpunten sinds 10-10-10. Dat is in lijn met de overwegingen die het dictum nader inkleuren. 

De voorzitter:

Dank. Ik stel vast dat er geen andere stemverklaringen over deze motie zijn. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-De Graaf c.s. (34300-IV, CXIX, letter P). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Ik stel vast dat geen van de leden een stemverklaring wenst af te leggen over de motie-Van Bijsterveld c.s. onder letter Q. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Bijsterveld c.s. (34300-IV, CXIX, letter Q). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast dat geen van de leden een stemverklaring wenst af te leggen over de motie-Ganzevoort c.s. onder letter R. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ganzevoort c.s. (34300-IV, CXIX, letter R). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Ik stel vast dat geen van de leden een stemverklaring wenst af te leggen over de motie-Ester c.s. onder letter V. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ester c.s. (34300-IV, CXIX, letter V). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.