34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

CXIX Verslag van een werkbezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, april 2016

Q1 MOTIE VAN HET LID VAN BIJSTERVELD C.S. OVER DE NAAMGEVING, TAAKOMSCHRIJVING EN TOERUSTING VAN DE RIJKSVERTEGENWOORDIGER

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende

  • dat de WolBES het ambt van Rijksvertegenwoordiger introduceert;

  • dat een belangrijke functie van dit ambt is een verbindingsschakel te vormen tussen de openbare lichamen enerzijds en het Rijk anderzijds;

  • dat de naamgeving van het ambt van Rijksvertegenwoordiger de indruk wekt dat het slechts eenzijdig het Rijk op de eilanden vertegenwoordigt;

overwegende

  • dat het van belang is dat de dimensie van verbindingsschakel in de naamgeving tot uitdrukking komt en ook overigens in de wettelijke taakomschrijving verhelderd wordt;

verzoekt

  • de regering bij de eerstvolgende wijziging van de WolBES voor te stellen daarin de naamgeving van het ambt van de Rijksvertegenwoordiger te vervangen door Commissaris Caraibisch Nederland,

  • de taakomschrijving van het ambt in de WolBES zodanig te verhelderen dat de tweezijdigheid van de functie daaruit ook expliciet blijkt;

  • te voorzien in een adequate toerusting van dit ambt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bijsterveld

Vreeman

De Graaf

Ganzevoort

Van Kappen

Van Dijk

Nagel

Meijer

Ten Hoeve

Ester

Teunissen


X Noot
1

Letter Q heeft alleen betrekking op 34 300 IV.

Naar boven