34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

CXIX Verslag van een werkbezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, april 2016

U1 MOTIE VAN HET LID NAGEL C.S.

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op de BES-eilanden voor 10 oktober 2010 gedurende een aantal jaren zowel werkgevers- als werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenaren niet zijn geadministreerd en afgedragen terwijl de werknemerspremies wel van de salarissen zijn ingehouden;

overwegende dat het de afgelopen jaren niet mogelijk is gebleken de juiste gegevens hierover op tafel te krijgen;

overwegende dat de overheid in deze zelf partij is;

verzoekt de regering een onafhankelijke commissie in te stellen die op de kortst mogelijke termijn maar uiterlijk vóór 1 oktober 2016 over het bovenstaande moet rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nagel

Meijer

Ten Hoeve

Kok

Ester

Teunissen


X Noot
1

De letter U heeft alleen betrekking op 34 300 IV.

Naar boven