8 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 28 juni 2016: 

Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) (34411); 

b. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 28 juni 2016: 

Motie van het lid De Graaf (D66) c.s. over een evaluatie van het Statuut voor het Koninkrijk (34300-IV/CXIX, P); 

Motie van het lid Van Bijsterveld (CDA) c.s. over het ambt van Rijksvertegenwoordiger (34300-IV CXIX, Q); 

Motie van het lid Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (34300-IV/CXIX, R); 

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over de staat van instandhouding van soorten en habitats in Caribisch Nederland (34300-IV/CXIX, T); 

Motie van het lid Nagel (50PLUS) c.s. over niet geadministreerde en afgedragen werkgevers- en werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenaren (34300-IVCXIX, U); 

Motie van het lid Ester (ChristenUnie) c.s. over de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeteren (34300-IV/CXIX, V); 

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 5 juli 2016 onder voorbehoud: 

Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34403); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-VI); 

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 12 juli 2016: 

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885); 

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (27570 (R1672)); 

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (32415 (R1915)); 

Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144) (34280 (R2058)); 

Goedkeuring van het op 29 september 2015 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182) (34371 (R2066)); 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34459). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voortgangsbrief politie (griffienr. 151813.03); 

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake Evaluatie verhuurderheffing (griffienr. 159442); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake reactie openbare consultatie herziening Europees Interoperabiliteitskader (griffienr. 159459); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake uitvoering amendement en toezegging archeologie (griffienr. 159446); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake uitstelbrief betreffende schriftelijk overleg commissiemededeling "Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel" (griffienr. 159003.02); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake toezending IAO-Aanbeveling Transition from the informal to the formal economy (griffienr. 159440). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van G.v.d. B. te B., inzake notitie t.b.v. wetsvoorstel 33987 (Beperking wettelijke gemeenschap) (griffienr. 158841.05). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van M.S., inzake Luna, de feiten (griffienr. 159361.06). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven