34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

CXIX Verslag van een werkbezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, april 2016

T1 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de rapportageplicht met betrekking tot de staat van instandhouding van soorten en habitats volgens artikel 7 van de Habitatrichtlijn alleen van kracht is binnen de Europese Unie waarvan Caribisch Nederland geen onderdeel uitmaakt,

overwegende, dat in het vigerende Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland in navolging van artikel 2 Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES doelstellingen zijn geformuleerd inzake de natuur en het landschap die in de planperiode moeten worden verwezenlijkt,

overwegende, dat periodieke rapportage over de staat van instandhouding van soorten en habitats essentieel is voor een deugdelijk natuurbeleid,

verzoekt de regering,

bij de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het natuurbeleidsplan te rapporteren inzake de staat van instandhouding in Caribisch Nederland met daaraan verbonden heldere doelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Koffeman

Ganzevoort

Ten Hoeve

Nagel


X Noot
1

De letter T heeft alleen betrekking op 34 300 IV.

Naar boven