34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

CXIX Verslag van een werkbezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, april 2016

V1 MOTIE VAN HET LID ESTER C.S.

Voorgesteld 21 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat uit het rapport van Unicef («Koninkrijkskinderen. Kinderrechten op de Nederlandse Cariben») blijkt dat veel kinderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk opgroeien in onveilige en ongezonde omstandigheden en daarmee fundamentele kinderrechten worden geschonden;

overwegende, dat in het rapport van de Commissie Spies («Vijf jaar verbonden. Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland) grote zorgen worden uitgesproken over de kwetsbare positie van kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

overwegende, dat het advies van het College voor de rechten van de mens («Naar een mensenrechtelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland») met klem oproept te blijven investeren in de rechten van de kinderen in Caribisch Nederland;

constaterende, dat in het kader van het Meerjarenprogramma Caribisch Nederland een begin is gemaakt met maatregelen om de kinderrechten te verbeteren, waaronder de instelling van een Taskforce Kinderrechten en huiselijk geweld;

verzoekt de regering om de impact van deze maatregelen op de naleving van de kinderrechten te monitoren, de Kamer daarover te rapporteren en op basis van de bereikte resultaten aan te geven of een aangescherpt actieprogramma geboden is ter verbetering van de kinderrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ester

Vreeman

Meijer

Ganzevoort

Van Kappen

Ten Hoeve

Van Dijk

Van Bijsterveld

De Graaf

Teunissen


X Noot
1

De letter V heeft alleen betrekking op 34 300 IV.

Naar boven