Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 9, item 5

5 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33293),

en over:

  • - de motie-Strik c.s. over het waarborgen van de huidige criteria voor toelating volgens het traumatabeleid (33293, letter E);

  • - de motie-Strik c.s. over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van asielstatushouders (33293, letter F).

(Zie vergadering van 12 november 2013.)

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat mevrouw Strik het woord wil.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Ik zou graag toestemming krijgen voor een korte derde termijn.

De voorzitter:

Mevrouw Strik vraagt heropening van de beraadslaging. Ik stel vast dat de Kamer hiermee kan instemmen.

De beraadslaging wordt heropend.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag een gewijzigde motie indienen ter vervanging van de motie op letter E, die nu voorligt. De regering beoogt een neutrale stelselwijziging. Wij hebben geconstateerd dat bepaalde getraumatiseerde en kwetsbare groepen buiten de boot dreigen te vallen. Met de motie willen wij zekerstellen dat dit niet gebeurt. Daarom vragen wij om een feitelijke handhaving van het huidige beleid in dezen. De motie vraagt alleen om een inhoudelijke waarborg en staat dus niet in de weg aan afschaffing van de c- en de d-grond. Om duidelijk te maken dat wij het de facto beleid niet willen wijzigen, willen wij dat in de gewijzigde motie wat helderder naar voren laten komen.

Motie

De voorzitter: De motie-Strik c.s. (33293, letter E) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorliggend wetsvoorstel, dat aanvankelijk een neutrale herschikking van de asielgronden beoogde, gepaard gaat met een aanscherping van het traumatabeleid;

overwegende dat het wetsvoorstel tevens onduidelijkheid laat over de mate van bescherming van specifieke kwetsbare minderheidsgroepen;

verzoekt de regering, te waarborgen dat het huidige toelatingsbeleid ten aanzien van getraumatiseerden en specifieke kwetsbare minderheidsgroepen de facto niet zal verslechteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter G, was letter E (33293). Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Strik, Gerkens, Franken, Thom de Graaf en Kuiper.

Staatssecretaris Teeven:

Voorzitter. Omdat de term "de facto" ook in de motie is opgenomen, laat ik het oordeel over de motie aan de Kamer. Ik zie deze de facto als ondersteuning van het kabinetsbeleid.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik geef de gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over de moties.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik ben blij dat de staatssecretaris de gewijzigde motie steunt.

Wij zouden de motie op letter F graag aanhouden, aangezien de staatssecretaris heeft gesuggereerd om die aan te houden tot het advies van de ACVZ op dit punt is verschenen. Daaraan geef ik graag gehoor.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening heeft de regering mijn fractie helaas niet overtuigd van noodzaak en wenselijkheid van het afschaffen van de nationale beschermingsgronden. De aantallen asielverzoeken en de redenen fluctueren zo snel dat je als land maar beter de mogelijkheid kunt hebben om daarop snel en goed in te spelen. Nederland is dan ook een van de weinige landen die in de Europese harmonisatie een argument zien om het nationale vangnet van bescherming af te schaffen. Wij vinden dat onverstandig en zullen daarom tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Op verzoek van de indieners stel ik voor, de motie-Strik c.s. (33293, letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Strik c.s. (33293, letter G, was letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, D66, de PvdA, de VVD, de SP, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf over het wetsvoorstel.

De heer Thom de Graaf (D66):

Voorzitter. In het debat over de herziening van asielgronden heb ik de staatssecretaris namens mijn fractie nogal kritische vragen over de effecten van het wetsvoorstel voor bijzondere groepen gesteld. Het voorstel behelst afschaffing van de nationale gronden ten faveure van de Europese harmonisatie. De eenvoud van die oplossing heeft ons aangesproken, maar niet als dat ten koste zou gaan van groepen die door deze harmonisatie buiten de boot dreigen te vallen. De staatssecretaris heeft onze zorgen in het debat gelukkig grotendeels kunnen wegnemen, zowel ten aanzien van de getraumatiseerden als ten aanzien van de bijzondere groepen in het landgebonden asielbeleid, hoewel wij nog wel enkele vragen hadden. Door de aanvaarding van de motie-Strik c.s. als een soort extra veiligheidsgordel zijn wij nu in staat om voor het wetsvoorstel te stemmen, ondanks onze kritische inbreng in eerste en tweede termijn. Wij denken dat nu voldoende is geborgd dat er de facto sprake is van een neutrale conversie, en dat was de bedoeling.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, D66, de OSF, 50PLUS en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP, GroenLinks en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.