Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 9, item 13

13 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) (33572).

Het wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2013 (griffienr. 153949);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 november 2013 (griffienr. 153948);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling wederzijdse evaluatie gereglementeerde beroepen (griffienr. 153969);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie, inzake Kamerbrief Internationaal Strafhof (griffienr. 153950);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de stand van educatief Nederland (griffienr. 153954);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007–2011 (griffienr. 153961);

een, van alsvoren, inzake Mediamonitor 2013 (griffienr. 153962);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake reactie consultatie in verband met Griekenland en tijdelijk regime exportkredietverzekering (griffienr. 153944);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening van 16 oktober 2013 bij de conceptkabinetsreactie op het Groenboek "Een 2030 raamwerk voor klimaat- en energiebeleid" (griffienr. 153203.02);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van de ontwerpregeling houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet in verband met het stellen van regels met betrekking tot de wijze van uitvoering van het controleprogramma, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Nitraatrichtlijn (griffienr. 153957);

een, van alsvoren, inzake reactie op RLI-advies "Onbeperkt houdbaar- naar een robuust natuurbeleid" (griffienr. 153970);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake De burger bediend in 2013 en bestuurskracht gemeenten (griffienr. 153947);

een, van alsvoren, inzake afschrift van een verslag van een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over mogelijke alternatieven voor de huidige beoordeling van samenwonen door AOW'ers (griffienr. 153951);

een, van alsvoren, inzake onderzoek uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen (griffienr. 153963);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Inspectie SZW "Van schoolgaand kind tot zelfstandig jongere: Actief op weg naar werk" (griffienr. 153964);

een, van alsvoren, inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg (griffienr. 153968).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 7 november 2013 aan de Tweede Kamer betreffende input voor rondetafelgesprek modernisering Comptabiliteitswet (griffienr. 153941);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; stand van zaken 2012 (griffienr. 153958);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 13 november 2013 aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister voor Wonen en Rijksdienst (griffienr. 153973);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Voortgang verbeteringen Immigratie- en Naturalisatiedienst; Stand van zaken 2012 (griffienr. 153974);

een, van alsvoren, ten geleid van een afschrift van een brief d.d. 14 november 2013 aan de Tweede Kamer inzake Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (griffienr. 153975).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.C., inzake wijziging wetsvoorstel lesbisch ouderschap (33514 (R1998) (griffienr. 151927.27).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van S.S., inzake stop de nieuwe jeugdwet (griffienr. 153788.14);

een, van P.J.A.P. te D.H., inzake de nieuwe jeugdwet (griffienr. 153788.13).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.