Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 1, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 24 september 2013:

Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning (33 442);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 (33 605-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33 640-XV);

Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie) (33 527);

b. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 8 oktober 2013 o.v.:

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610);

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (33 672);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 november 2013 o.v.:

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid) (33 441);

d. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 12 november 2013:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (33 192);

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (33 253).