Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 1, item 8

8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer van 6 september 2013 inzake verslag van het bezoek aan Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba van minister-president Rutte met een economische missie (13 t/m 20 juli 2013) (griffienr. 153532);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 3juli 2013 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de begrenzing van het tussen deze landen gelegen continentale plat onder de Noordzee, zoals gewijzigd (Trb. 2013, 110), alsmede een toelichtende nota bij het wijzigingsverdrag (griffienr. 153539);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 24 oktober 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken (Trb. 2013, 56), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 153540);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 23 april 2013 te Oslo tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 2013, 94), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 153545);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 12 juni 2013 te Londen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Trb. 2013, 110), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 153546);

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (griffienr. 153536);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 21 mei 2012 te Rabat tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko betreffende de status van strijdkrachten (Trb. 2013, 96), alsmede een toelichtende nota bij het Verdrag (griffienr. 153631);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 31 mei 2013 te Rabat tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking (Trb. 2013, 95), alsmede een toelichtende nota bij de Kaderovereenkomst (griffienr. 153633);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de aangenomen Maatregelen ATCM XXXVI-21 van 2013 bij het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 2013, 123) (griffienr. 153638);

een, van alsvoren, ten geleide van vijf fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Horizon 2020 investeringspakket onderzoek en innovatie (griffienr. 153642);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 30 september 2013 (griffienr. 153580);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele Raad Buitenlandse Zaken van 6 en 7 september 2013 (griffienr. 153506.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 29-30 augustus 2013 (griffienr. 153508.01);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven (griffienr. 153550);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma Adviescollege Review Board (griffienr. 153636);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen) (griffienr. 153522);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet basisregistratie personen (Aanpassingsbesluit basisregistratie personen(griffienr. 153537);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over rijkscoördinatie Caribisch Nederland (griffienr. 153572);

een, van alsvoren, ten geleide van de voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (griffienr. 153549);

een, van alsvoren, ten geleide van het Toezichtsrapport CTIVD nr. 35 inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot selectie van Sigint (griffienr. 153637);

een, van alsvoren, inzake informatie uitvoering 10e EOF (griffienr. 153625);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius (griffienr. 153548);

een, van alsvoren, inzake Besluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven (2013);

een, van alsvoren, inzake septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2013 (griffienr. 153641);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake overkoepelende rapportage evaluatie nieuw accreditatiestelsel met beleidsreactie (griffienr. 153558.01);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van de toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs (griffienr. 153645);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie voor de oprichting van een Europees resolutiemechanisme (griffienr. 153535);

een, van alsvoren, ten geleide van de Miljoenennota 2014 (griffienr. 153620);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake Europese consultatie betreffende toegang tot de rechter in milieuzaken (griffienr. 153560);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit tot wijziging en intrekking van diverse besluiten ter uitvoering van verordeningen (EG) nr. 715/2007 en 595/2009 (griffienr. 153634);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het Werkprogramma Actal 2014 (griffienr. 153632);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake voorlichting Raad van State over initiatiefnota "Mooi Nederland" (griffienr. 153538);

een, van alsvoren, ten geleide van het Natuurpact (griffienr. 153639);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake adviesvoornemens SER 2014 (griffienr. 153635);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangprocedure artikel 6, zesde lid, AWBZ en 15, vierde lid, Wmo (griffienr. 153555).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: vervolgonderzoek 2013 (griffienr. 153558);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Validering nota "In het belang van Nederland" (griffienr. 153630).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. De volgende geschriften:

een, van J.G.C. te Aruba, inzake onregelmatigheden van wanbeheer van advocaten en Nederlandse rechters op Aruba (griffienr. 153551);

een, van J.G.C. te Aruba, inzake klacht tegen de rechter A.H.M. van de Leur (griffienr. 153553).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van A.W.B. te A., inzake Red het basisonderwijs (griffienr. 153578).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van J.v.R., inzake verkeerde zuinigheid (griffienr. 151564.20);

een, van M.A.v.O., inzake oldtimervrijstelling en artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (griffienr. 151564.21);

een, van A.B., inzake pensioendebat (griffienr. 153586).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van M.P.v.d.L., inzake open brief aan de minister-president inzake inschrijving voor een sociale huurwoning (griffienr. 153587).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A. en H. v. A. te O., inzake kortingen gehandicapten (griffienr. 153588);

een, van M.K. v.O., inzake afschaffing wtcg noodkreet (griffienr. 153585).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.