Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 3, item 9

9 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied) (32768);

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) (33186);

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdagen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten (33204);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) (33235);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013) (33236);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33237);

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force (33238);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars (Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II) (33273);

Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken) (33320);

Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds (33347).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012 (griffienr. 151264.02);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 151322);

een, van alsvoren, inzake het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 151321);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake inventarisatie werkwijze nationale parlementen EU (griffienr. 151341);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (griffienr. 151352);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) 15 oktober 2012 (griffienr. 151343);

een, van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, inzake rapportage vreemdelingenketen januari-juni 2012 (griffienr. 151342);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, ten geleide van het Besluit houdende wijziging van de kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit (griffienr. 151348);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en de informele Ecofin Raad van 14 en 15 september 2012 te Nicosia, Cyprus (griffienr. 151212.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake nahang Reparatiebesluit IenM (griffienr. 151338);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van jaarstukken Staatsbosbeheer 2011 (griffienr. 151324);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 (griffienr. 151327);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten (griffienr. 151349).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Intracommunautaire btw-fraude; Terugblik (griffienr. 151328).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van ing. E.A.R. te B., inzake visumaanvraag J.R. (griffienr. 151347).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van A.F.H.A.M. te P., inzake wetsvoorstel 32211 (Prostitutiewet) (griffienr. 148330.29).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van A.V., inzake hypotheekaftrek (griffienr. 150325.02).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van A.S., inzake effectenkrediet (griffienr. 137407.10).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van E.T. te C.a.d.IJ., inzake ANWB hiaatverzekering (griffienr. 150767.28).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.