Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 29

29 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 18 december 2012:

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (30826);

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (32369);

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076);

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (32450);

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) (33327);

Motie van het lid Elzinga c.s. over de inwerkingtreding van de onderdelen betreffende de calamiteitenregeling (33327, F);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 17/18 december 2012:

Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) (33115);

c. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 18 december 2012:

Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012) (33357);

Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake EU-voorstel Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614/615) (3483, A);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 januari 2013:

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (33452);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 22 januari 2013:

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) (33262);

f. de plenaire behandeling van de Wijze van verkiezen Eerste Kamer te doen plaatsvinden 29 januari 2013 in plaats van op 22 januari 2013;

g. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 29 januari 2013:

Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33017);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 26 februari 2012:

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32752).