Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 12, item 24

24 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend bij het debat over:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) (33402);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) (33403);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) (33405);

  • - het wetsvoorstel Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (33407),

te weten:

  • - de motie-Essers c.s. over een novelle om te komen tot een splitsing van de verhuurderheffing 2013 van de jaren daaropvolgend (33407, letter F);

  • - de motie-Essers c.s. over noodzakelijke stimulering van de binnenlandse economie (33405, letter F);

  • - de motie-Van Strien c.s. over de gelegenheid vrijwillig aflossingsvrije hypotheken om te zetten in een (bank)spaarhypotheek (33405, letter G);

  • - de motie-Van Strien c.s. over de herziening van het hoofdstuk verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33402, letter I);

  • - de motie-Van Boxtel c.s. over reservering van 25 miljoen euro voor extra aanwending ten behoeve van de culturele sector (33402, letter J);

  • - de motie-De Boer c.s. over een analyse van de emancipatie-effecten van de werkbonus (33402, letter K).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Essers c.s. (33407, letter F).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. Wij zullen voor het Belastingplan stemmen maar wij zullen deze motie van de heer Essers niet steunen en wel om de reden dat er in de overwegingen al een commitment ligt aan een opbrengst van 2,1 miljard, terwijl in het dictum om een novelle wordt gevraagd. Ik voorspel u en het hele kabinet dat het een buitengewoon warm, vroeg voorjaar gaat worden, omdat het CDA in de Tweede Kamer zich nog helemaal niet gecommitteerd heeft aan de 2,1 miljard. Ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat. Ik ben in ieder geval zo ver om de heer Brinkman vanaf deze plek van harte te feliciteren met de nieuwe gedoogstatus bij dit kabinet.

De heer Ruers (SP):

Mijnheer de voorzitter. Ik mag mede namens de Partij voor de Dieren en de OSF mijn stemverklaring afleggen. Eerst een inleidende zin. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat de minister een motie die aanstuurt op een novelle kenmerkt als ondersteuning voor zijn beleid. Levend staatsrecht, zullen we maar zeggen!

Invoering van de verhuurderheffing zal rampzalige gevolgen hebben voor woningzoekenden, woningcorporaties, bouwvakkers en bouwbedrijven. Afstel van dit onzalige plan is voor ons een verklaard doel. Uitstel en het maken van een knip tussen 2013 en daarna een eerste stap. In de Tweede Kamer is ons dat niet gelukt maar inmiddels wil ook het CDA zo'n knip. Dat is voor ons de essentie van de motie van de heer Essers, waarvan wij de verdere overwegingen zeker niet tot de onze maken. Maar alles wat kan helpen om dit plan in de nabije toekomst alsnog van tafel te krijgen, is ons welkom. Daarom en alleen daarom zullen wij voor de motie stemmen.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. Ook de GroenLinks-fractie zal voor deze motie stemmen die vraagt om een novelle om de verhuurderheffing vooralsnog te beperken tot 2013 en daarmee tot 50 miljoen. Ook een verzoek om te komen tot nadere uitgewerkte plannen ondersteunen wij, maar dat hoeft wat ons betreft niet per se binnen de in de motie genoemde randvoorwaarden. Sterker nog, we hopen dat er ook breder gekeken kan worden in samenwerking met het veld. We willen ons net als de SP niet vastleggen op de in de overweging genoemde opbrengsten. Wat ons betreft is echter het verzoek in de motie om de novelle en om die knip aan te brengen tussen 2013 en daarna, de kern van deze motie. Om die reden en, ik zeg het de heer Ruers na, enkel om die reden stemmen wij voor deze motie.

De heer Van Strien (PVV):

Voorzitter. Wij zullen voor deze motie stemmen maar we maken ons wel zorgen over het tussenzinnetje in het tweede dictum, luidende: binnen de randvoorwaarden van bovengenoemde opbrengsten en inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vrezen dat hierdoor alsnog de middengroepen het kind van de rekening zouden kunnen worden. We behouden ons dan ook het recht voor om de eventuele voorstellen op hun merites te beoordelen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en de OSF voor de motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat ze is aangenomen.

In stemming komt de motie-Essers c.s. (33405, letter F).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Sent (PvdA):

Mijnheer de voorzitter. Wij stemmen voor, met dien verstande dat dit binnen de gestelde budgettaire kaders plaatsvindt.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA en de SGP voor de motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdD, GroenLinks, de SP, D66, de OSF en 50PLUS ertegen, zodat ze is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (33405, letter G).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer De Lange (OSF):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over beide moties. De eerste motie is naar mijn gevoel overbodig. Daar zullen wij dan ook tegen stemmen.

De tweede motie heeft alle voordelen van simpelheid. Omdat zij ook alle nadelen daarvan heeft, zullen wij daartegen stemmen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en die van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, D66 en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Strien c.s. (33402, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en die van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de PvdD, D66 en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Boxtel c.s. (33402, letter J).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Sent (PvdA):

Voorzitter. De PvdA staat sympathiek tegenover deze motie, maar vanwege het ontbreken van dekking kunnen wij de motie helaas niet steunen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de SGP, de OSF en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Boer c.s. (33402, K).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Sent (PvdA):

Voorzitter. De PvdA is ervan overtuigd dat het mogelijk is een cijfermatige analyse te geven van de emancipatie-effecten van de werkbonus. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de staatssecretaris om een cijfermatige onderbouwing te geven voor zover mogelijk. Daarom achten wij de motie overbodig en stemmen wij ertegen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en die van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA en de SGP ertegen, zodat zij is verworpen.