Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet College voor examens) (31411);

Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162) (31590);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 (31700-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 (31700-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009 (31700-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (31700-III);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 (31700-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009 (31700-IXA);

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31700-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31700-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31700-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (31700-D);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2009 (31700-E);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2009 (31700-F);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2009 (31700-G);

Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken (31713);

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met samenloop van de vordering op de boedel in geval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en de aanvraag van een vergoeding op grond van de vangnetregeling (31768);

Wijziging van de begrotingsstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaten van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-VII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-XI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (31792-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (31792-XIV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 (31792-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31792-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (31792-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009 (31792-XVIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (31792-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (31792-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (31792-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 (31792-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van Diergezondheidsfonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (31792-G).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Administratief Akkoord met de Arabische Republiek Egypte inzake technische samenwerking; Caïro, 21 mei 2008 (griffienr. 142846);

een, van alsvoren, ten geleide van het beleidsonderzoek Nederland gastland van internationale organisaties (griffienr. 142933);

een, van alsvoren, ten geleide van twee verdragen:

 • - Notawisseling houdende een verdrag met Suriname inzake de status van Nederlandse militairen en Nederlands burgerpersoneel, aanwezig in Suriname in verband met training en opleiding; Paramaribo, 8 mei en 4 juli 2008;

 • - Administratief Akkoord ter uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; Londen, 19 augustus 2008 (griffienr. 142945);

een, van alsvoren, ten geleide van twee verdragen:

 • - Briefwisseling houdende een verdrag inzake een regionale workshops over "Operational Events, Transients and Precursor Analyses", 25-29 augustus 2008 te Petten; Wenen, 6 augustus 2008;

 • - Briefwisseling houdende een verdrag met de Republiek Frankrijk betreffende de steun van Franse strijdkrachten bij de bescherming tegen piraterij van een schip onder Nederlandse vlag dat humanitaire hulp aan Somalië biedt; Parijs, 28 oktober 2008 (griffienr. 142947);

een, van alsvoren, inzake kennisgeving van:

 • - Bijlage 8 bij de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen; Genève, 4 oktober 2005;

 • - Multilateraal Verdrag inzake de exploitatie van het Caribische Centrum voor Epidemiologie, 5 september 2007 (griffienr. 142955);

een, van alsvoren, inzake kennisgeving van:

 • - Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 18 mei 2006;

 • - Wijziging van het Reglement bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst, 1946, Anchorage, Alaska, 31 mei 2007 (griffienr. 142957);

een, van alsvoren, houdende kennisgeving van:

 • - Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag inzake opsporing en redding op zee, 1979; 20 mei 2004;

 • - Wijziging van Bijlage 1 bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen: 17 maart 2008;

 • - Wijziging van Bijlage 1 bij het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972; Linden, 2 november 2006 (griffienr. 142955);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 11 en 12 december 2008 (griffienr. 142915);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 8 december 2008 (griffienr. 142959);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie 2009 (griffienr. 142931);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Richtlijn gelijke behandeling zelfstandig werkzame mannen en vrouwen (griffienr. 142930);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Mededeling inzake telegeneeskunde en Mededeling inzake grondstoffen (griffienr. 142962);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de septembercirculaire gemeente- en provinciefonds 2008 (griffienr. 142922);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het mogelijk maken van systematische verstrekking van gegevens (griffienr. 142927);

een, van alsvoren, inzake voortgang en planning wetgeving Nederlandse Antillen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (griffienr. 142954);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake persbeleid (griffienr. 142762.01);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 december 2008 (griffienr. 142808.01);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (griffienr. 142913);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Besluit externe veiligheid inrichtingen tot wegnemen van enkele onvolkomenheden (griffienr. 142918);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (griffienr. 142912);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het Werkprogramma van de Commissie van Advies waterstaatswetgeving (griffienr. 142920);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van het Groenboek Kwaliteit Landbouwproducten (griffienr. 142916);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van Jaarplannen 2009 en tweede tussentijdse verslagen 2008 SUWI-organisaties (griffienr. 142949);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake SER Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2007 (griffienr. 142940);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot de capaciteit IGZ (griffienr. 142948).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Lessen van de tsunami. Verantwoording over, controle van en transparantie in Nederlandse hulp (griffienr. 142950).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J. Bel te Zwolle, inzake veiligheidsonderzoek door de MIVD (griffienr. 142929).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van C.D. Boom te Amsterdam, inzake ... (griffienr. 142794.2).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M. de Hoog te Ouderkerk a/d IJssel, inzake de eigen verantwoordelijkheid van de burger (griffienr. 142924);

een, van H.M. Brinker te Huizen, inzake Wijziging belastingplan 2009 (31205) (griffienr. 141681.10);

een, van D. Griffioen te Uden, inzake averechtse werking van de nieuwe belastingmaatregel (griffienr. 141681.11);

een, van J. Boschma te Leiden, inzake verhoging van de NHG (griffienr. 142923);

een, van J. Duerinck te Hulst, inzake wetsvoorstel 31205 (griffienr. 141681.06);

een, van J.T. de Groot te Balk, inzake alsvoren (griffienr. 141681.09).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën;

een, van S.H. van der Kluit, inzake wetsvoorstel 30452 (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) (griffienr. 139678. 23).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Deze geschriften worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven